Data publikacji:
08.08.2022
Typ zamówienia:
powyżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim – opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem decyzji na budowę dojazdów do kładek rowerowych w ciągu trasy VeloRaba (VR) – z podziałem na części
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-74/22
Wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
Ogłoszenie / Zaproszenie:
 • ogloszenie o zamowieniu
 • ogloszenie o zamowieniu ted
Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) / Opis potrzeb i wymagań (OPW):
https://www.zdw.krakow.pl/wzp/wzp3/postepowanie74_22.zip

 • swz - cz. opisowa
 • zal nr 1 swz - opz
 • zal nr 2.1. swz - formularz oferty (czesc nr 1)
 • zal nr 2.1.1.swz - formularz wyceny (czesc nr 1)
 • zal nr 2.2. swz - formularz oferty (czesc nr 2)
 • zal nr 2.2.1.swz - formularz wyceny (czesc nr 2)
 • zal nr 3 swz - zobowiązanie (podmiot trzeci)
 • zal nr 4 swz - oswiadczenie (realizacja zamowienia - wykonawcy wspolni)
 • zal nr 5 swz - oswiadczenie wstepne (jedz)
 • zal nr 6 swz - wykaz uslug
 • zal nr 7 swz - wykaz osob
 • zal nr 8.1. swz - wzor umowy (czesc nr 1)
 • zal nr 8.2. swz - wzor umowy (czesc nr 2)
Odpowiedzi, wyjaśnienia, komunikaty, zmiany treści SWZ / OPW:
1.
 • pismo - odpowiedzi (23.08.2022 r.)
2.
 • pismo - odpowiedzi (cz. 2) (05.09.2022 r.)
Termin składania ofert / wniosków

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SWZ / OPW):
08.09.2022 r. godz. 10:00

środki komunikacji elektronicznej:
1) system miniPortal:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/51b0538c-52a2-4e0f-94f4-1d9d1926f31c
(składanie ofert i dokumentów załączanych do ofert)
2) poczta e-mail:
postepowanie74.22@zdw.krakow.pl
(pozostała korespondencja)
Informacje o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia oraz złożonych w postępowaniu i otwartych ofertach / wnioskach:
 • informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamowienia
 • informacja o ofertach złozonych w postępowaniu - protokol z otwarcia ofert
Rozstrzygnięcie postępowania:
 • zawiadomienie o uniewaznieniu postepowania (czesc nr 1)
 • zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (czesc nr 2)
Umowa:
DANE UMOWY:
Część nr 2
umowa nr 333/2022/ZDW
data zawarcia: 27.10.2022 r.
strony umowy:
ZAMAWIAJĄCY:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA:
MOSTOWNIA Weronika Słodkowicz ul. Słoneczna 16, 62-035 Radzewo
przedmiot umowy:
Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim – opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem decyzji na budowę dojazdów do kładek rowerowych w ciągu trasy VeloRaba (VR) – z podziałem na części: Część nr 2 – dojazd do kładki rowerowej nad doliną potoku Słona Woda od strony m. Borzęta
Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych


B. Jaśko