Data publikacji:
09.08.2022
Typ zamówienia:
powyżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim: układ uzupełniający trasę rowerową VeloDunajec – budowa kładki rowerowej przez rz. Dunajec pomiędzy m. Krościenko nad Dunajcem i m. Szczawnica
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-82/22
Wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Ogłoszenie / Zaproszenie:
 • ogłoszenie o zamówieniu
 • ogłoszenie o zamówieniu ted
 • ogloszenie o zmianie ogloszenia (18.08.2022 r.)
 • ogloszenie o zmianie ogloszenia ted (23.08.2022 r.)
 • ogloszenie o zmianie ogloszenia (26.08.2022 r.)
 • ogloszenie o zmianie ogloszenia ted (31.08.2022 r.)
 • ogloszenie o zmianie ogloszenia (01.09.2022 r.)
 • ogloszenie o zmianie ogloszenia ted (06.09.2022 r.)
 • ogloszenie o zmianie ogloszenia (12.09.2022 r.)
 • ogloszenie o zmianie ogloszenia ted (16.09.2022 r.)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (27.09.2022 r.)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ted (30.09.2022 r.)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (04.10.2022 r.)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ted (07.10.2022 r.)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (11.10.2022 r.)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ted (14.10.2022 r.)
Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) / Opis potrzeb i wymagań (OPW):
https://www.zdw.krakow.pl/wzp/wzp1/postepowanie82_22.zip

 • swz - cz. opisowa
 • zal nr 1 swz - opz
 • zal nr 2 swz - formularz oferty
 • zal nr 2.1. swz - formularz wwer
 • zal nr 3 swz - zobowiązanie (podmiot trzeci)
 • zal nr 4 swz - oswiadczenie (realizacja zamowienia - wykonawcy wspolni)
 • zal nr 5 swz - oswiadczenie wstepne (jedz)
 • zal nr 6 swz - wykaz robot budowlanych
 • zal nr 7 swz - wykaz osob
 • zal nr 8 swz - wzór umowy
 • zal nr 9 swz - wzor gwarancji (zabezpieczenie)
Odpowiedzi, wyjaśnienia, komunikaty, zmiany treści SWZ / OPW:
1.
 • pismo - odpowiedzi (cz. 1), zmiany swz, zmiana terminow (18.08.2022 r.)
 • zamienne str. 11, 22, 37 swz - cz. opisowa (18.08.2022 r.)
2.
 • pismo - odpowiedzi (cz. 2), zmiany swz, zmiana terminow (26.08.2022 r.)
 • zamienne str. 22, 37 swz - cz. opisowa (26.08.2022 r.)
3.
 • pismo - odpowiedzi (cz. 3) (01.09.2022 r.)
4.
 • pismo - odpowiedzi (cz. 4), zmiany swz, zmiana terminow (01.09.2022 r.)
 • zamienne str. 11, 22, 37 swz - cz. opisowa (01.09.2022 r.)
5.
 • pismo - odpowiedzi (cz. 5), zmiany swz, zmiana terminow (12.09.2022 r.)
 • zamienne str. 22, 37 swz - cz. opisowa (12.09.2022 r.)
6.
 • pismo - odpowiedzi (cz. 6), zmiana terminow (27.09.2022 r.)
 • zamienne str. 22, 37 swz - cz. opisowa (27.09.2022 r.)
7.
 • pismo - odpowiedzi (cz. 7), zmiana terminow (04.10.2022 r.)
 • zamienne str. 22, 37 swz - cz. opisowa (04.10.2022 r.)
8.
 • pismo - odpowiedzi (cz. 8), zmiana swz, zmiana terminow (11.10.2022 r.)
 • zamienne str. 22, 37 swz - cz. opisowa (11.10.2022 r.)
Termin składania ofert / wniosków

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SWZ / OPW):
21.10.2022 r. godzina 10:00

środki komunikacji elektronicznej:
1) system miniPortal:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/605b7ca3-90f2-4720-99a9-a7bead99c7b8
(składanie ofert i dokumentów załączanych do ofert)
2) poczta e-mail:
postepowanie82.22@zdw.krakow.pl
(pozostała korespondencja)
Informacje o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia oraz złożonych w postępowaniu i otwartych ofertach / wnioskach:
 • informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
 • informacja o ofertach złozonych w postępowaniu - protokol z otwarcia ofert
Rozstrzygnięcie postępowania:
 • zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Umowa:
Numer umowy: 7/2023/ZDW
Data zawarcia umowy: 13.02.2023 r.

PRZEDMIOT UMOWY: Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim: układ uzupełniający trasę rowerową VeloDunajec – budowa kładki rowerowej przez rz. Dunajec pomiędzy m. Krościenko nad Dunajcem i m. Szczawnica

ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA: Przedsiębiorstwo Usługowo Inżynieryjne BUDMOST Rafał Jędrzejek Laskowa 803, 34-602 Laskowa

Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.


A. Noceń