Data publikacji:
27.09.2022
Typ zamówienia:
powyżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie RDW Tarnów – z podziałem na części
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-100/22
Wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
Ogłoszenie / Zaproszenie:
 • ogloszenie o zamowieniu
 • ogloszenie o zamowieniu ted
Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) / Opis potrzeb i wymagań (OPW):
https://www.zdw.krakow.pl/wzp/wzp20/postepowanie100_22.zip

 • swz - cz. opisowa
 • zal nr 1 swz - opz
 • zal nr 2.1. swz - formularz oferty (czesc nr 1)
 • zal nr 2.1.1. swz - formularz ter (czesc nr 1)
 • zal nr 2.2. swz - formularz oferty (czesc nr 2)
 • zal nr 2.2.1. swz - formularz ter (czesc nr 2)
 • zal nr 3 swz - zobowiązanie (podmiot trzeci)
 • zal nr 4 swz - oswiadczenie (realizacja zamowienia - wykonawcy wspolni)
 • zal nr 5 swz - oswiadczenie wstepne (jedz)
 • zal nr 6 swz - wykaz usług
 • zal nr 7.1. swz - wzor umowy (czesc nr 1)
 • zal nr 7.2. swz - wzor umowy (czesc nr 2)
Termin składania ofert / wniosków

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SWZ / OPW):
10.10.2022 r. godz. 10:00

środki komunikacji elektronicznej:
1) system miniPortal:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/82739b58-3c84-4fdf-bd7f-7f7a9013bab2
(składanie ofert i dokumentów załączanych do ofert)
2) poczta e-mail:
postepowanie100.22@zdw.krakow.pl
(pozostała korespondencja)
Informacje o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia oraz złożonych w postępowaniu i otwartych ofertach / wnioskach:
 • informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamowienia
 • informacja o ofertach złozonych w postępowaniu - protokol z otwarcia ofert
Rozstrzygnięcie postępowania:
 • zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (czesc nr 2)
 • zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (czesc nr 1)
Umowa:
1. Numer umowy : 349/2022/ZDW
Data zawarcia umowy : 15.11.2022 r.

PRZEDMIOT UMOWY: „Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie RDW Tarnów – z podziałem na części: Część nr 1 – drogi wojewódzkie nr 964, 768"

ZAMAWIAJĄCY : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA : Konsorcjum firm: LARGO FREZ-BUD Sp. z o.o. ul. Chodenicka 39, 32-700 Bochnia – Lider Konsorcjum, ENIGMA Group Sp. z o.o. ul. Chodenicka 39, 32-700 Bochnia – Partner Konsorcjum

Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.

2. Numer umowy : 338/2022/ZDW
Data zawarcia umowy : 07.11.2022 r.

PRZEDMIOT UMOWY: „Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie RDW Tarnów – z podziałem na części: Część nr 2 – drogi wojewódzkie nr 975, 980"

ZAMAWIAJĄCY : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA : Firma Handlowo-Usługowa FEDKO Sp. J. Gródek nad Dunajcem 244, 33-318 Gródek nad Dunajcem

Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.

A.Kapusta