Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
30.09.2022
Typ zamówienia:
powyżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Bieżąca konserwacja, utrzymanie oraz naprawy awaryjne urządzeń drogowych sygnalizacji świetlnych, aktywnych doświetleń przejść dla pieszych, podświetlanych znaków D-6, stacji meteorologicznych oraz innych elementów BRD – z podziałem na części
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-99/22
Wadium:
Składając ofertę Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:
Część nr 1 – 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100)
Część nr 2 – 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100)
Część nr 3 – 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100)
Część nr 4 – 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100)
Część nr 5 – 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100)
Termin składania ofert / wniosków

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SWZ / OPW):
27.10.2022 r. godz. 10:00

środki komunikacji elektronicznej:
1) system miniPortal:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/d833d25a-04dc-4096-b512-19b68791dc43
(składanie ofert i dokumentów załączanych do ofert)
2) poczta e-mail:
postepowanie99.22@zdw.krakow.pl
(pozostała korespondencja)
Informacje o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia oraz złożonych w postępowaniu i otwartych ofertach / wnioskach: