Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
12.10.2022
Typ zamówienia:
powyżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim – opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem decyzji na budowę dojazdu do kładki rowerowej w ciągu trasy VeloRaba (VR) na rz. Raba od ul. Kazimierza Wielkiego w m. Myślenice
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-104/22
Wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
Termin składania ofert / wniosków

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SWZ / OPW):
14.11.2022 r. godz. 10:00

środki komunikacji elektronicznej:
1) system miniPortal:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/84cc6c7f-b51d-4cc4-91cd-8bb4d19230d3
(składanie ofert i dokumentów załączanych do ofert)
2) poczta e-mail:
postepowanie104.22@zdw.krakow.pl
(pozostała korespondencja)
Informacje o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia oraz złożonych w postępowaniu i otwartych ofertach / wnioskach:
Umowa:
Numer umowy: 404/2022/ZDW
Data zawarcia umowy: 14.12.2022 r.

PRZEDMIOT UMOWY: Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim – opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem decyzji na budowę dojazdu do kładki rowerowej w ciągu trasy VeloRaba (VR) na rz. Raba od ul. Kazimierza Wielkiego w m. Myślenice

ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 33-390 Kraków
WYKONAWCA: Weronika Słodkowicz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą MOSTOWNIA Weronika Słodkowicz ul. Słoneczna 16, 62-035 Radzewo

Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.
Pełna treść umowy do wgladu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.