Data publikacji:
26.10.2022
Typ zamówienia:
powyżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Obwodnica Brzeszcz – opracowanie dokumentacji projektowej, pełnienie nadzoru autorskiego
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-111/22
Wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
Ogłoszenie / Zaproszenie:
 • ogloszenie o zamowieniu
 • ogloszenie o zamowieniu ted
 • ogloszenie o zmianie ogloszenia (03.11.2022 r.)
 • ogloszenie o zmianie ogloszenia ted (08.11.2022 r.)
Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) / Opis potrzeb i wymagań (OPW):
https://www.zdw.krakow.pl/wzp/wzp3/postepowanie111_22.zip

 • swz - cz. opisowa
 • zal nr 1 swz - opz
 • zal nr 2 swz - formularz oferty
 • zal nr 2.1 swz - formularz wyceny
 • zal nr 3 swz - zobowiązanie (podmiot trzeci)
 • zal nr 4 swz - oswiadczenie (realizacja zamowienia - wykonawcy wspolni)
 • zal nr 5 swz - oswiadczenie wstepne (jedz)
 • zal nr 6 swz - wykaz usług
 • zal nr 7 swz - wykaz osob
 • zal nr 8 swz - wzor umowy
Odpowiedzi, wyjaśnienia, komunikaty, zmiany treści SWZ / OPW:
1.
 • pismo - zmiana swz, zmiana terminow (03.11.2022 r.)
 • zamienne str. 23 i 39 swz - cz. opisowa (03.11.2022 r.)
 • zamienny zal nr 2.1 swz - formularz wyceny (03.11.2022 r.)
2.
 • pismo - odpowiedzi (23.11.2022 r.)
3.
 • pismo - odpowiedzi (cz. 2) (25.11.2022 r.)
Termin składania ofert / wniosków

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SWZ / OPW):
29.11.2022 r. godz. 10:00

środki komunikacji elektronicznej:
1) system miniPortal:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/1e6386c4-b434-4dba-91d2-026705e9e000
(składanie ofert i dokumentów załączanych do ofert)
2) poczta e-mail:
postepowanie111.22@zdw.krakow.pl
(pozostała korespondencja)
Informacje o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia oraz złożonych w postępowaniu i otwartych ofertach / wnioskach:
 • informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamowienia
 • informacja o ofertach złozonych w postępowaniu - protokol z otwarcia ofert
Rozstrzygnięcie postępowania:
 • zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Umowa:
DANE UMOWY:
umowa nr 28/2023/ZDW
data zawarcia: 07.03.2023 r.
strony umowy:
ZAMAWIAJĄCY:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA:
Autostrada II Sp. z o.o. ul. 73 Pułku Piechoty 1, 40-467 Katowice
przedmiot umowy: Obwodnica Brzeszcz – opracowanie dokumentacji projektowej, pełnienie nadzoru autorskiego
Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych

B. Jaśko