Data publikacji:
09.11.2022
Typ zamówienia:
powyżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Bieżąca konserwacja, utrzymanie oraz naprawy awaryjne urządzeń drogowych sygnalizacji świetlnych, aktywnych doświetleń przejść dla pieszych, podświetlanych znaków D-6, stacji meteorologicznych oraz innych elementów BRD – z podziałem na części
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-119/22
Wadium:
Składając ofertę Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:
Część nr 1 – 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100)
Część nr 2 – 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100)
Część nr 3 – 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100)
Część nr 4 – 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100)
Część nr 5 – 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100).
Ogłoszenie / Zaproszenie:
 • ogłoszenie o zamówieniu
 • ogłoszenie o zamówieniu ted
Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) / Opis potrzeb i wymagań (OPW):
https://www.zdw.krakow.pl/wzp/wzp1/postepowanie119_22.zip

 • swz - cz. opisowa
 • zal nr 1 swz - opz
 • zal nr 2.1. swz - formularz oferty (czesc nr 1)
 • zal nr 2.1.1. swz - formularz wwer (czesc nr 1)
 • zal nr 2.2. swz - formularz oferty (czesc nr 2)
 • zal nr 2.2.1. swz - formularz wwer (czesc nr 2)
 • zal nr 2.3. swz - formularz oferty (czesc nr 3)
 • zal nr 2.3.1. swz - formularz wwer (czesc nr 3)
 • zal nr 2.4. swz - formularz oferty (czesc nr 4)
 • zal nr 2.4.1. swz - formularz wwer (czesc nr 4)
 • zal nr 2.5. swz - formularz oferty (czesc nr 5)
 • zal nr 2.5.1. swz - formularz wwer (czesc nr 5)
 • zal nr 3 swz - zobowiązanie (podmiot trzeci)
 • zal nr 4 swz - oswiadczenie (realizacja zamowienia - wykonawcy wspolni)
 • zal nr 5 swz - oswiadczenie wstepne (jedz)
 • zal nr 6 swz - wykaz usług
 • zal nr 7 swz - wykaz osób
 • zal nr 8.1. swz - wzor umowy (czesc nr 1)
 • zal nr 8.2. swz - wzor umowy (czesc nr 2)
 • zal nr 8.3. swz - wzor umowy (czesc nr 3)
 • zal nr 8.4. swz - wzor umowy (czesc nr 4)
 • zal nr 8.5. swz - wzor umowy (czesc nr 5)
Termin składania ofert / wniosków

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SWZ / OPW):
21.11.2022 r. godzina 10:00

środki komunikacji elektronicznej:
1) system miniPortal:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/b178e1ca-9524-4d50-bd4c-e6f099601250
(składanie ofert i dokumentów załączanych do ofert)
2) poczta e-mail:
postepowanie119.22@zdw.krakow.pl
(pozostała korespondencja)
Informacje o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia oraz złożonych w postępowaniu i otwartych ofertach / wnioskach:
 • informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
 • informacja o ofertach złozonych w postępowaniu - protokol z otwarcia ofert
Rozstrzygnięcie postępowania:
 • zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Umowa:
CZĘŚĆ NR 1
Numer umowy: 414/2022/ZDW
Data zawarcia umowy: 19.12.2022 r.
PRZEDMIOT UMOWY: Bieżąca konserwacja, utrzymanie oraz naprawy awaryjne urządzeń drogowych sygnalizacji świetlnych, aktywnych doświetleń przejść dla pieszych, podświetlanych znaków D-6, stacji meteorologicznych oraz innych elementów BRD – z podziałem na części: Część nr 1 – RDW Kraków
ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA: ELDREAM Mariusz Podoba ul. Bukowska 70, 32-050 Skawina

CZĘŚĆ NR 2
Numer umowy: 415/2022/ZDW
Data zawarcia umowy: 19.12.2022 r.
PRZEDMIOT UMOWY: Bieżąca konserwacja, utrzymanie oraz naprawy awaryjne urządzeń drogowych sygnalizacji świetlnych, aktywnych doświetleń przejść dla pieszych, podświetlanych znaków D-6, stacji meteorologicznych oraz innych elementów BRD – z podziałem na części: Część nr 2 – RDW Jakubowice
ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA: ELDREAM Mariusz Podoba ul. Bukowska 70, 32-050 Skawina

CZĘŚĆ NR 3
Numer umowy: 416/2022/ZDW
Data zawarcia umowy: 19.12.2022 r.
PRZEDMIOT UMOWY: Bieżąca konserwacja, utrzymanie oraz naprawy awaryjne urządzeń drogowych sygnalizacji świetlnych, aktywnych doświetleń przejść dla pieszych, podświetlanych znaków D-6, stacji meteorologicznych oraz innych elementów BRD – z podziałem na części: Część nr 3 – RDW Myślenice
ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA: ELDREAM Mariusz Podoba ul. Bukowska 70, 32-050 Skawina

CZĘŚĆ NR 4
Numer umowy: 417/2022/ZDW
Data zawarcia umowy: 19.12.2022 r.
PRZEDMIOT UMOWY: Bieżąca konserwacja, utrzymanie oraz naprawy awaryjne urządzeń drogowych sygnalizacji świetlnych, aktywnych doświetleń przejść dla pieszych, podświetlanych znaków D-6, stacji meteorologicznych oraz innych elementów BRD – z podziałem na części: Część nr 4 – RDW Nowy Sącz
ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA: ELDREAM Mariusz Podoba ul. Bukowska 70, 32-050 Skawina

CZĘŚĆ NR 5
Numer umowy: 418/2022/ZDW
Data zawarcia umowy: 19.12.2022 r.
PRZEDMIOT UMOWY: Bieżąca konserwacja, utrzymanie oraz naprawy awaryjne urządzeń drogowych sygnalizacji świetlnych, aktywnych doświetleń przejść dla pieszych, podświetlanych znaków D-6, stacji meteorologicznych oraz innych elementów BRD – z podziałem na części: Część nr 5 – RDW Tarnów
ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA: ELDREAM Mariusz Podoba ul. Bukowska 70, 32-050 Skawina


A. Noceń