Data publikacji:
28.12.2022
Typ zamówienia:
powyżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy m. Dziekanowice w ciągu DW 964 wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-127/22
Wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
Ogłoszenie / Zaproszenie:
 • ogłoszenie o zamówieniu
 • ogłoszenie o zamówieniu ted
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (16.01.2023 r.)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ted (20.01.2023 r.)
 • ogloszenie o zmianie ogloszenia (23.01.2023 r.)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ted (27.01.2023 r.)
Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) / Opis potrzeb i wymagań (OPW):
https://www.zdw.krakow.pl/wzp/wzp23/postepowanie127_22.zip

 • swz - cz. opisowa
 • zal nr 1 swz - opz
 • zal nr 2 swz - formularz oferty
 • zal nr 2.1. swz - formularz wyceny
 • zal nr 3 swz - zobowiązanie (podmiot trzeci)
 • zal nr 4 swz - oswiadczenie (realizacja zamowienia - wykonawcy wspolni)
 • zal nr 5 swz - oswiadczenie wstepne (jedz)
 • zal nr 6 swz - wykaz uslug
 • zal nr 7 swz - wykaz osob
 • zal nr 8 swz - wzor umowy
Odpowiedzi, wyjaśnienia, komunikaty, zmiany treści SWZ / OPW:
1.
 • pismo - zmiana swz, zmiana terminów (16.01.2023 r.)
 • zamienne str 10, 11, 22 i 39 swz - cz opisowa (16.01.2023 r.)
2.
 • pismo - zmiana terminow (23.01.2023 r )
 • zamienne str 22 i 39 swz - cz. opisowa (23.01.2023 r.)
Termin składania ofert / wniosków

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SWZ / OPW):
14.02.2023 r. godz. 10:00

środki komunikacji elektronicznej:
1) system miniPortal:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/9040ea37-e3ce-470e-9a3a-5e4db15f0202
(składanie ofert i dokumentów załączanych do ofert)
2) poczta e-mail:
postepowanie127.22@zdw.krakow.pl
(pozostała korespondencja)
Informacje o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia oraz złożonych w postępowaniu i otwartych ofertach / wnioskach:
 • informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamowienia
 • informacja o ofertach złozonych w postępowaniu - protokol z otwarcia ofert
Rozstrzygnięcie postępowania:
 • zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
D. Sicińska