Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
15.01.2019
Typ zamówienia:
przetargi ofertowe
Rodzaj procedury:
sprzedaż
Rodzaj zamówienia:
dostawy
Jednostka organizacyjna ZDW:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Krakowie z siedzibą w Zabierzowie
ul. Spokojna 1A
32-080 Zabierzów
tel. (012) 285-51-26, fax 285-51-98
Przedmiot ogłoszenia:
1. Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie drogowym dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Kraków z podziałem na części. a) Cześć nr 1 – 100 mp b) Część nr 2 – 44 mp
Numer postępowania / zamówienia:
RDWK-271-1-1/19
Wadium:
Nie dotyczy
Ogłoszenie:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu / ofert

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ):
25.01.2019
Zestawienie złożonych w postępowaniu wniosków / ofert:
Rozstrzygnięcie postępowania:
Umowa:
Zadanie nr 1.Umowa : nr: 2/2019/RDWK z dn.01.02.19
Kupujący ; Józef Skalec PPHU SKalec Przedmieście Przysieka 12,42-230 Koniecpol
Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie drogowym dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Kraków z podziałem na części.
a) Cześć nr 1 – 100 mp
Zadanie nr 2. Umowa nr : 3/2019/RDWK z dn: 01.02.19
Kupujący ; Józef Skalec PPHU SKalec Przedmieście Przysieka 12,42-230 Koniecpol
Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie drogowym dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Kraków z podziałem na części.
a) Cześć nr 2 – 44 mp
Oryginały umów znajdują sie w siedzibie ZDW-RDW Kraków z/s w Zabierzowie,ul.Spokojna 1A