Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
09.10.2020
Typ zamówienia:
przetargi ofertowe
Rodzaj procedury:
sprzedaż
Rodzaj zamówienia:
dostawy
Jednostka organizacyjna ZDW:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Tarnowie
ul. Ostrogskich 5a
33-100 Tarnów
tel. (014) 621-17-54, fax 621-17-24
Przedmiot ogłoszenia:
„Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew z podziałem na 4 części.”
Numer postępowania / zamówienia:
RDWT-271-2-21/20
Wadium:
Nie dotyczy
Ogłoszenie:
Odpowiedzi, wyjaśnienia, zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu / ofert

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ):
16.10.2020 r., godz. 9:30
Zestawienie złożonych w postępowaniu wniosków / ofert:
Rozstrzygnięcie postępowania:
Umowa:
Numer umowy : 20/2020/RDWT
Data zawarcia umowy : 23.10.2020 r.

PRZEDMIOT UMOWY: „Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki - części 1,2 i 3."

ZAMAWIAJĄCY : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie - Rejon Dróg Wojewódzkich w Tarnowie, ul. Ostrogskich 5a, 33-100 Tarnów.
WYKONAWCA : Barbara Zapała prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: DREW-BUD, Barbara Zapała, adres: Krzyszkowice 628, 32-445 Krzyszkowice.

Numer umowy : 22/2020/RDWT
Data zawarcia umowy : 23.10.2020 r.

PRZEDMIOT UMOWY: „Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki - część 4."

ZAMAWIAJĄCY : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie - Rejon Dróg Wojewódzkich w Tarnowie, ul. Ostrogskich 5a, 33-100 Tarnów.
WYKONAWCA : Grzegorz Pociecha (adres: Bogoniowice 8, 33-190 Ciężkowice).

Oryginały umowy znajdują się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków