Data publikacji:
12.08.2022
Typ zamówienia:
przetargi ofertowe
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
usługi
Jednostka organizacyjna ZDW:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot ogłoszenia:
„Dzierżawa części pasa drogowego DW 774 w ramach obsługi ruchu drogowego”
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DU-3-221/5/2022
Wadium:
Wadium nie występuje
Ogłoszenie / Zaproszenie:
  • ogłoszenie o przetargu
Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) / Opis potrzeb i wymagań (OPW):
  • materiały przetargowe
  • załącznik graficzny nr 1
  • wzór oferty - załącznik nr 2
  • oświadczenie oferenta - załącznik nr 3
  • projekt umowy - załącznik nr 4
  • deklaracja zawarcia umowy oc - załącznik nr 5
Termin składania ofert / wniosków

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SWZ / OPW):
26-08-2022r. do godz. 12:00
Rozstrzygnięcie postępowania:
  • zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
M. Trela