Data publikacji:
06.03.2023
Typ zamówienia:
poniżej 130000 zł
Rodzaj procedury:
zapytanie o cenę
Rodzaj zamówienia:
dostawy
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
"Dostawa materiałów biurowych do siedzib Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie"
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-3-271-7/23
Wadium:
Nie
Termin składania ofert / wniosków

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SWZ / OPW):
W terminie do dnia 14.03.2023 r. do godz. 10.00
Umowa:
Tak

  • załącznik nr 1 - formularz ofertowy
  • załącznik nr 2 - formularz cenowy
  • załącznik nr 3 - wzór umowy
  • załącznik nr 2 - formularz cenowy - materiały biurowe
  • zapytanie ofertowe - dostawa materiałów biurowych do siedzib zdw w krakowie
  • zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
M. Kurowska