Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
02.08.2022
Typ zamówienia:
poniżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
tryb podstawowy – wariant 1
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Modernizacja dachu budynku biurowego – siedziba RDW Nowy Sącz (ul. Kilińskiego 70 Nowy Sącz)
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-80/22
Wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
Termin składania ofert / wniosków

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SWZ / OPW):
30.08.2022 r. godzina 10:00

środki komunikacji elektronicznej:
1) system miniPortal:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/e65668d6-a36f-45dd-947b-46da6a269915
(składanie ofert i dokumentów załączanych do ofert)
2) poczta e-mail:
postepowanie80.22@zdw.krakow.pl
(pozostała korespondencja)
Informacje o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia oraz złożonych w postępowaniu i otwartych ofertach / wnioskach:
Umowa:
Data zawarcia umowy: 27.09.2022 r.
Numer umowy: 289/2022/ZDW
Strony umowy:
Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
Wykonawca: Zakład Remontowo- Budowlany Marek Fecko ul. Chruślicka 69, 33-300 Nowy Sącz

Przedmiot umowy: Modernizacja dachu budynku biurowego – siedziba RDW Nowy Sącz (ul. Kilińskiego 70 Nowy Sącz)


Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych