Data publikacji:
30.12.2022
Typ zamówienia:
poniżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
tryb podstawowy – wariant 1
Rodzaj zamówienia:
dostawy
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Dostawa papieru oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, ploterów, kserokopiarek i faksów
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-132/22
Wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
Ogłoszenie / Zaproszenie:
 • ogłoszenie o zamówieniu
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (11.01.2023 r.)
Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) / Opis potrzeb i wymagań (OPW):
https://www.zdw.krakow.pl/wzp/wzp1/postepowanie132_22.zip

 • swz - cz. opisowa
 • zal nr 1 swz - opz
 • zal nr 2 swz - formularz oferty
 • zal nr 2.1. swz - formularz cenowy
 • zal nr 3.1. swz - oswiadczenie wstepne (wykonawca)
 • zal nr 3.2. swz - oswiadczenie wstepne (podmiot trzeci)
 • zal nr 4 swz - zobowiązanie (podmiot trzeci)
 • zal nr 5 swz - wzór umowy
Odpowiedzi, wyjaśnienia, komunikaty, zmiany treści SWZ / OPW:
1.
 • pismo - zmiana swz, zmiana terminow (11.01.2023 r.)
 • zamienne str. 18, 19, 33 swz - cz. opisowa (11.01.2023 r.)
 • zamienny zal nr 5 swz - wzór umowy (11.01.2023 r.)
Termin składania ofert / wniosków

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SWZ / OPW):
17.01.2023 r. godzina 10:00

środki komunikacji elektronicznej:
1) system miniPortal:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/08c8b28d-fe03-43a1-8e56-842f6da894c3
(składanie ofert i dokumentów załączanych do ofert)
2) poczta e-mail:
postepowanie132.22@zdw.krakow.pl
(pozostała korespondencja)
Informacje o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia oraz złożonych w postępowaniu i otwartych ofertach / wnioskach:
 • informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
 • informacja o ofertach złozonych w postępowaniu - protokol z otwarcia ofert
Rozstrzygnięcie postępowania:
 • zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Umowa:
Numer umowy: 8/2023/ZDW
Data zawarcia umowy: 14.02.2023 r.

PRZEDMIOT UMOWY: Dostawa papieru oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, ploterów, kserokopiarek i faksów

ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MULTIKOM Adam Papierski ul. Fabryczna 15, 85-741 Bydgoszcz

Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.

A. Noceń