Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
09.08.2023
Typ zamówienia:
poniżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
tryb podstawowy – wariant 1
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych – modernizacja DW 975 Wierzchosławice – Bogumiłowice – etap II
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-77/23
Wadium:
Składając ofertę Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).
Ogłoszenie / Zaproszenie:
Termin składania ofert / wniosków

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SWZ / OPW):
24.08.2023 r. godz. 10:00

środki komunikacji elektronicznej:
1) platforma e-Zamówienia:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-16dbb077-35d0-11ee-a60c-9ec5599dddc1
2) poczta e-mail:
postepowanie77.23@zdw.krakow.pl
(pozostała korespondencja)
Informacje o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia oraz złożonych w postępowaniu i otwartych ofertach / wnioskach:
Umowa:
Numer umowy: 260/2023/ZDW
Data zawarcia umowy: 20.09.2023 r.

PRZEDMIOT UMOWY: Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych – modernizacja DW 975 Wierzchosławice – Bogumiłowice – etap II

ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA: STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. Wysoka, ul. Lipowa 5A 52-200 Wrocław

Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych