Data publikacji:
07.09.2023
Typ zamówienia:
poniżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
tryb podstawowy – wariant 1
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Konserwacja nawierzchni bitumicznych polegająca na uszorstnieniu dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego – z podziałem na części
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-82/23
Wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
Ogłoszenie / Zaproszenie:
 • ogłoszenie o zamówieniu
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (22.09.2023 r.)
Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) / Opis potrzeb i wymagań (OPW):
https:// pliki.zdw.krakow.pl/wzp23/postepowanie82_23.zip

 • swz - cz opisowa
 • zal nr 1 swz - opz
 • zal nr 2.1. swz - formularz oferty (czesc nr 1)
 • zal nr 2.1.1. swz - formularz kosztorysu ofertowego (czesc nr 1)
 • zal nr 2.2. swz - formularz oferty (czesc nr 2)
 • zal nr 2.2.1. swz - formularz kosztorysu ofertowego (czesc nr 2)
 • zal nr 2.3. swz - formularz oferty (czesc nr 3)
 • zal nr 2.3.1. swz - formularz kosztorysu ofertowego (czesc nr 3)
 • zal nr 3.1. swz - oswiadczenie wstepne (wykonawca)
 • zal nr 3.2. swz - oswiadczenie wstepne (podmiot trzeci)
 • zal nr 4 swz - zobowiązanie (podmiot trzeci)
 • zal nr 5 swz - oswiadczenie (realizacja zamowienia - wykonawcy wspolni)
 • zal nr 6 swz - wykaz robot budowlanych
 • zal nr 7 swz - wykaz osob
 • zal nr 8.1. swz - wzor umowy (czesc nr 1)
 • zal nr 8.2. swz - wzor umowy (czesc nr 2)
 • zal nr 8.3. swz - wzor umowy (czesc nr 3)
Odpowiedzi, wyjaśnienia, komunikaty, zmiany treści SWZ / OPW:
1.
 • pismo - zmiana terminow (22.09.2023 r.)
 • zamienne str. 24, 42 swz - cz. opisowa (22.09.2023 r.)
Termin składania ofert / wniosków

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SWZ / OPW):
27.09.2023 r. godz. 10:00

środki komunikacji elektronicznej:
1) platforma e-Zamowienia:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3e73f695-4563-11ee-a60c-9ec5599dddc1
(składanie ofert i dokumentów załączanych do ofert)
2) poczta e-mail:
postepowanie82.23@zdw.krakow.pl
(pozostała korespondencja)
Informacje o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia oraz złożonych w postępowaniu i otwartych ofertach / wnioskach:
 • informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamowienia
 • informacja o ofertach złozonych w postępowaniu - protokol z otwarcia ofert
Rozstrzygnięcie postępowania:
 • zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (czesc nr 1 i czesc nr 2)
 • zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (czesc nr 3)
Umowa:
Numer umowy : 272/2023/ZDW
Data zawarcia umowy : 11.10.2023 r.

PRZEDMIOT UMOWY: Konserwacja nawierzchni bitumicznych polegająca na uszorstnieniu dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego – z podziałem na części: Część nr 3 – DW 977

ZAMAWIAJĄCY : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA : 2. Przedsiębiorstwem Drogowo-Mostowym S.A. ul. Drogowców 1, 39-200 Dębica

Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Utrzymania Dróg i Mostów.
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Utrzymania Dróg i Mostów.

D. Sicińska