Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
11.05.2023
Typ zamówienia:
poniżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
tryb podstawowy – wariant 1
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego – z podziałem na części
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-35/23
Wadium:
Składając ofertę Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:
Część nr 1 – 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100)
Część nr 2 – 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100)
Termin składania ofert / wniosków

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SWZ / OPW):
29.05.2023 r. godz. 10:00

środki komunikacji elektronicznej:
1) platforma e-Zamówienia:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b22bea3b-efcd-11ed-9355-06954b8c6cb9
(składanie ofert i dokumentów załączanych do ofert)
2) poczta e-mail:
postepowanie35.23@zdw.krakow.pl
(pozostała korespondencja)
Informacje o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia oraz złożonych w postępowaniu i otwartych ofertach / wnioskach:
Umowa:
1. Numer umowy : 213/2023/ZDW
Data zawarcia umowy : 01.08.2023 r.

PRZEDMIOT UMOWY: Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego – z podziałem na części: Część nr 1 – budowa doświetlenia przejść dla pieszych: RDW Nowy Sącz, RDW Myślenice

ZAMAWIAJĄCY : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA : Konsorcjum firm: ELDREAM Sp. z o.o. ul. Bukowska 70, 32-050 Skawina – Lider
ELDREAM Mariusz Podoba ul. Bukowska 70, 32-050 Skawina – Partner

Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.

2. Numer umowy : 214/2023/ZDW
Data zawarcia umowy : 01.08.2023 r.

PRZEDMIOT UMOWY: Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego – z podziałem na części: Część nr 2 – budowa doświetlenia przejść dla pieszych: RDW Tarnów, RDW Kraków, RDW Jakubowice

ZAMAWIAJĄCY : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA : Konsorcjum firm: ELDREAM Sp. z o.o. ul. Bukowska 70, 32-050 Skawina – Lider
ELDREAM Mariusz Podoba ul. Bukowska 70, 32-050 Skawina – Partner

Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.