Data publikacji:
04.11.2022
Typ zamówienia:
powyżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego budowy Drogi Współpracy Regionalnej – etap II – budowa połączenia drogowego DW 933 z autostradą A4
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-113/22
Wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Ogłoszenie / Zaproszenie:
 • ogłoszenie o zamówieniu
 • ogłoszenie o zamówieniu ted
Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) / Opis potrzeb i wymagań (OPW):
https://www.zdw.krakow.pl/wzp/wzp1/postepowanie113_22.zip

 • swz - cz. opisowa
 • zal nr 1 swz - opz
 • zal nr 2 swz - formularz oferty
 • zal nr 2.1. swz - formularz wyceny
 • zal nr 3 swz - zobowiązanie (podmiot trzeci)
 • zal nr 4 swz - oswiadczenie (realizacja zamowienia - wykonawcy wspolni)
 • zal nr 5 swz - oswiadczenie wstepne (jedz)
 • zal nr 6 swz - wykaz uslug
 • zal nr 7 swz - wykaz osob
 • zal nr 8 swz - wzor umowy
Odpowiedzi, wyjaśnienia, komunikaty, zmiany treści SWZ / OPW:
1.
 • pismo - odpowiedzi, zmiany swz (24.11.2022 r.)
Termin składania ofert / wniosków

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SWZ / OPW):
01.12.2022 r. godzina 10:00

środki komunikacji elektronicznej:
1) system miniPortal:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/919897b1-7515-46f5-8717-e063e07513a4
(składanie ofert i dokumentów załączanych do ofert)
2) poczta e-mail:
postepowanie113.22@zdw.krakow.pl
(pozostała korespondencja)
Informacje o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia oraz złożonych w postępowaniu i otwartych ofertach / wnioskach:
 • informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
 • informacja o ofertach złozonych w postępowaniu - protokol z otwarcia ofert
Rozstrzygnięcie postępowania:
 • zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Umowa:
Numer umowy: 21/2023/ZDW
Data zawarcia umowy: 28.02.2023 r.

PRZEDMIOT UMOWY: Opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego budowy Drogi Współpracy Regionalnej – etap II – budowa połączenia drogowego DW 933 z autostradą A4

ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA: ZNAK Gdańsk Sp. z o.o. ul. Potęgowska 12 lok. 48, 80-174 Gdańsk

Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.


A. Noceń