Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
09.11.2022
Typ zamówienia:
powyżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim: zapewnienie ciągłości trasy VeloRudawa (VRu) – odcinek Trzebinia – Zabierzów – opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem pozwoleń
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-118/22
Wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
Termin składania ofert / wniosków

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SWZ / OPW):
06.12.2022 r. godz. 10:00

środki komunikacji elektronicznej:
1) system miniPortal:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/13f4961a-34e7-426e-8ff4-0ab560f2fac8
(składanie ofert i dokumentów załączanych do ofert)
2) poczta e-mail:
postepowanie118.22@zdw.krakow.pl
(pozostała korespondencja)
Informacje o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia oraz złożonych w postępowaniu i otwartych ofertach / wnioskach:
Umowa:
Numer umowy : 46/2023/ZDW
Data zawarcia umowy : 15.03.2023 r.

PRZEDMIOT UMOWY: Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim: zapewnienie ciągłości trasy VeloRudawa (VRu) – odcinek Trzebinia – Zabierzów – opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem pozwoleń

ZAMAWIAJĄCY : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA : PRO-ROAD Krzysztof Buk ul. Przebiśniegowa 17, 60-175 Poznań

Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.