Data publikacji:
28.12.2022
Typ zamówienia:
powyżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Rozbudowa skrzyżowań w ciągach dróg wojewódzkich: Część nr 2 – rozbudowa skrzyżowania DW 780 z drogami gminnymi w m. Alwernia
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-136/22
Wadium:
Składając ofertę Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)
Ogłoszenie / Zaproszenie:
 • ogłoszenie o zamówieniu
 • ogloszenie o zamowieniu ted
 • ogloszenie o zmianie ogloszenia (18.01.2023 r.)
 • ogloszenie o zmianie ogloszenia ted (23.01.2023 r.)
 • ogloszenie o zmianie ogloszenia (23.01.2023 r.)
 • ogloszenie o zmianie ogloszenia ted (27.01.2023 r.)
 • ogloszenie o zmianie ogloszenia (01.02.2023 r.)
 • ogloszenie o zmianie ogloszenia ted (06.02.2023 r.)
Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) / Opis potrzeb i wymagań (OPW):
https://www.zdw.krakow.pl/wzp/wzp20/postepowanie136_22.zip

 • swz - cz. opisowa
 • zal nr 1 swz - opz
 • zal nr 2 swz - formularz oferty
 • zal nr 2.1. swz - formularz wwer
 • zal nr 3 swz - zobowiązanie (podmiot trzeci)
 • zal nr 4 swz - oswiadczenie (realizacja zamowienia - wykonawcy wspolni)
 • zal nr 5 swz - oswiadczenie wstepne (jedz)
 • zal nr 6 swz - wykaz robot budowlanych
 • zal nr 7 swz - wykaz osob
 • zal nr 8 swz - wzór umowy
 • zal nr 9 swz - wzor gwarancji (zabezpieczenie)
Odpowiedzi, wyjaśnienia, komunikaty, zmiany treści SWZ / OPW:
1.
 • pismo - odpowiedzi (10.01.2023 r.)
2.
 • pismo - odpowiedzi (cz. 2), zmiana swz, zmiana terminow (18.01.2023 r.)
 • zamienne str. 21, 24 i 40 swz - cz. opisowa (18.01.2023 r.)
3.
 • pismo - odpowiedzi (cz. 3), zmiana swz, zmiana terminow (23.01.2023 r.)
 • zamienne str. 21, 24 i 40 swz - cz. opisowa (23.01.2023 r.)
4.
 • pismo - zmiana swz zmiana terminow (01.02.2023 r.)
 • zamienne str. 21, 24 i 40 swz - cz. opisowa (01.02.2023 r.)
5.
 • pismo - odpowiedzi (cz. 4) (10.02.2023 r.)
Termin składania ofert / wniosków

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SWZ / OPW):
14.02.2023 r. godz. 10:00

środki komunikacji elektronicznej:
1) system miniPortal:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/9e0b0222-1439-4e77-b102-ccceb774a918
(składanie ofert i dokumentów załączanych do ofert)
2) poczta e-mail:
postepowanie136.22@zdw.krakow.pl
(pozostała korespondencja)
Informacje o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia oraz złożonych w postępowaniu i otwartych ofertach / wnioskach:
 • informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
 • informacja o ofertach złozonych w postępowaniu - protokol z otwarcia ofert
Rozstrzygnięcie postępowania:
 • zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Umowa:
Numer umowy : 45/2023/ZDW
Data zawarcia umowy : 14.03.2023 r.

PRZEDMIOT UMOWY: „Rozbudowa skrzyżowań w ciągach dróg wojewódzkich: Część nr 2 – rozbudowa skrzyżowania DW 780 z drogami gminnymi w m. Alwernia"

ZAMAWIAJĄCY : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA : Przedsiębiorstwo Budowlano Drogowo Mostowe DROG-BUD Franciszek Fryc ul. Zamkowa 3, 34-116 Spytkowice

Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.


A.Kapusta