Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
28.12.2022
Typ zamówienia:
powyżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2023 – 2024 – z podziałem na części
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-133/22
Wadium:
Składając ofertę Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:
- 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) - w kontekście Części nr 1 - 6, 18 - 27 i 29 - 30,
- 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100) - w kontekście Części nr 13 - 17 i 31 - 33,
- 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100) - w kontekście Części nr 7 i 28
Termin składania ofert / wniosków

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SWZ / OPW):
30.01.2023 r. godz. 09:00

środki komunikacji elektronicznej:
1) system miniPortal:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/0db8e222-80fe-4b72-b565-42cf95630896
(składanie ofert i dokumentów załączanych do ofert)
2) poczta e-mail:
postepowanie133.22@zdw.krakow.pl
(pozostała korespondencja)
Informacje o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia oraz złożonych w postępowaniu i otwartych ofertach / wnioskach: