Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
10.03.2023
Typ zamówienia:
powyżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Rozbudowa DW 969 Nowy Targ – Stary Sącz – etap II – z podziałem na części: Część nr 3 – rozbudowa DW 969 w m. Zabrzeż
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-10/23
Wadium:
Składając ofertę Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
Termin składania ofert / wniosków

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SWZ / OPW):
07.07.2023 r. godz. 10:00

środki komunikacji elektronicznej:
1) platforma e-Zamówienia:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b74c4542-bf19-11ed-8261-62cbbe4d0ca4
(składanie ofert i dokumentów załączanych do ofert)
2) poczta e-mail:
postepowanie10.23@zdw.krakow.pl
(pozostała korespondencja)
Informacje o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia oraz złożonych w postępowaniu i otwartych ofertach / wnioskach:
Umowa:
Numer umowy: 234/2023/ZDW
Data zawarcia umowy: 29.08.2023 r.

PRZEDMIOT UMOWY: Rozbudowa DW 969 Nowy Targ – Stary Sącz – etap II – z podziałem na części: Część nr 3 – rozbudowa DW 969 w m. Zabrzeż

ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
Wykonawca: ZIBUD Sp. z o.o. Sp. k. Kamienica 1000, 34-608 Kamienica

Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu - Wydział Zamówień Publicznych