Data publikacji:
10.03.2023
Typ zamówienia:
powyżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Rozbudowa DW 969 Nowy Targ – Stary Sącz – etap II – z podziałem na części: Część nr 3 – rozbudowa DW 969 w m. Zabrzeż
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-10/23
Wadium:
Składając ofertę Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
Ogłoszenie / Zaproszenie:
 • ogloszenie o zamowieniu
 • ogloszenie o zamowieniu ted
 • ogloszenie o zmianie ogloszenia (29.03.2023 r.)
 • ogloszenie o zmianie ogloszenia ted (03.04.2023 r.)
 • ogloszenie o zmianie ogloszenia (03.04.2023 r.)
 • ogloszenie o zmianie ogloszenia ted (07.04.2023 r.)
 • ogloszenie o zmianie ogloszenia (18.04.2023 r.)
 • ogloszenie o zmianie ogloszenia ted (21.04.2023 r.)
 • ogloszenie o zmianie ogloszenia (25.04.2023 r.)
 • ogloszenie o zmianie ogloszenia ted (28.04.2023 r.)
 • ogloszenie o zmianie ogloszenia (17.05.2023 r.)
 • ogloszenie o zmianie ogloszenia ted (22.05.2023 r.)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (31.05.2023 r.)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ted (05.06.2023 r.)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (13.06.2023 r.)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ted (16.06.2023 r.)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (20.06.2023 r.)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ted (22.06.2023 r.)
Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) / Opis potrzeb i wymagań (OPW):
https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp4/postepowanie10_23.zip

 • swz - cz. opisowa
 • zal nr 1 swz - opz
 • zal nr 2 swz - formularz oferty
 • zal nr 2.1. swz - formularz wwer
 • zal nr 3 swz - zobowiązanie (podmiot trzeci)
 • zal nr 4 swz - oswiadczenie (realizacja zamowienia - wykonawcy wspolni)
 • zal nr 5 swz - oswiadczenie wstepne (jedz)
 • zal nr 6 swz - wykaz robot budowlanych
 • zal nr 7 swz - wykaz osob
 • zal nr 8 swz - wzór umowy
 • zal nr 9 swz - wzor gwarancji (zabezpieczenie)
Odpowiedzi, wyjaśnienia, komunikaty, zmiany treści SWZ / OPW:
1.
 • pismo - odpowiedzi (15.03.2023 r.)
2.
 • pismo - zmiana terminow (29.03.2023 r.)
 • zamienne str. 22, 25 i 42 swz - cz. opisowa (29.03.2023 r.)
3.
 • pismo - odpowiedzi (cz. 2), zmiany swz, zmiana terminów (03.04.2023 r.)
 • zamienne str. 22, 25 i 42 swz - cz. opisowa (03.04.2023 r.)
4.
 • pismo - zmiana terminow (18.04.2023 r.)
 • zamienne str. 22, 25 i 42 swz - cz. opisowa (18.04.2023 r.)
5.
 • pismo - zmiana terminow (25.04.2023 r.)
 • zamienne str. 22, 25 i 42 swz - cz. opisowa (25.04.2023 r.)
6.
 • pismo - zmiana terminow (17.05.2023 r.)
 • zamienne str. 22, 25 i 42 swz - cz. opisowa (17.05.2023 r.)
7.
 • pismo - zmiany swz, zmiana terminów (31.05.2023 r.)
 • zamienne str. 5, 22, 25 i 42 swz - cz. opisowa (31.05.2023 r.)
 • zamienny zal nr 2 swz - formularz oferty (31.05.2023 r.)
 • zamienny zal nr 8 swz - wzór umowy (31.05.2023 r.)
8.
 • pismo - odpowiedzi (cz. 3), zmiana swz, zmiana terminów (13.06.2023 r.)
 • zamienne str. swz - cz. opisowa (13.06.2023 r.)
9.
 • pismo - zmiana swz, zmiana terminów (20.06.2023 r.)
 • zamienne str. 22, 25 i 42 swz - cz. opisowa (20.06.2023 r.)
Termin składania ofert / wniosków

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SWZ / OPW):
07.07.2023 r. godz. 10:00

środki komunikacji elektronicznej:
1) platforma e-Zamówienia:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b74c4542-bf19-11ed-8261-62cbbe4d0ca4
(składanie ofert i dokumentów załączanych do ofert)
2) poczta e-mail:
postepowanie10.23@zdw.krakow.pl
(pozostała korespondencja)
Informacje o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia oraz złożonych w postępowaniu i otwartych ofertach / wnioskach:
 • informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
 • informacja o ofertach złozonych w postępowaniu - protokol z otwarcia ofert
Rozstrzygnięcie postępowania:
 • zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Umowa:
Numer umowy: 234/2023/ZDW
Data zawarcia umowy: 29.08.2023 r.

PRZEDMIOT UMOWY: Rozbudowa DW 969 Nowy Targ – Stary Sącz – etap II – z podziałem na części: Część nr 3 – rozbudowa DW 969 w m. Zabrzeż

ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
Wykonawca: ZIBUD Sp. z o.o. Sp. k. Kamienica 1000, 34-608 Kamienica

Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu - Wydział Zamówień Publicznych

E. Grabowska