Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
17.03.2023
Typ zamówienia:
powyżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2023 – 2024 – z podziałem na części
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-16/23
Wadium:
Składając ofertę Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:
- 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) - w kontekście Części nr 18 - 20, 22, 24 - 25, 27 i 29 - 30,
- 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100) - w kontekście Części nr 15, 17 i 31 - 33,
- 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100) - w kontekście Części nr 28
Odpowiedzi, wyjaśnienia, komunikaty, zmiany treści SWZ / OPW:
Termin składania ofert / wniosków

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SWZ / OPW):
31.03.2023 r. godz. 09:00

środki komunikacji elektronicznej:
1) platforma e-Zamówienia:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e8fb50fd-c49c-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b
(składanie ofert i dokumentów załączanych do ofert)
2) poczta e-mail:
postepowanie16.23@zdw.krakow.pl
(pozostała korespondencja)
Informacje o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia oraz złożonych w postępowaniu i otwartych ofertach / wnioskach: