Data publikacji:
10.03.2023
Typ zamówienia:
powyżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Obwodnica Proszowic – etap II – zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-13/23
Wadium:
Składając ofertę Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100)
Ogłoszenie / Zaproszenie:
 • ogloszenie o zamowieniu
 • ogloszenie o zamowieniu ted
 • ogloszenie o zmianie ogloszenia (30.03.2023 r.)
 • ogloszenie o zmianie ogloszenia ted (04.04.2023 r.)
Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) / Opis potrzeb i wymagań (OPW):
https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp20/postepowanie13_23.zip

 • swz - cz. opisowa
 • zal nr 1 swz - opz
 • zal nr 2 swz - formularz oferty
 • zal nr 2.1. swz - formularz wwer
 • zal nr 3 swz - zobowiązanie (podmiot trzeci)
 • zal nr 4 swz - oswiadczenie (realizacja zamowienia - wykonawcy wspolni)
 • zal nr 5 swz - oswiadczenie wstepne (jedz)
 • zal nr 6 swz - wykaz robot budowlanych
 • zal nr 7 swz - wykaz osob
 • zal nr 8 swz - wzor umowy
 • zal nr 9 swz - wzor gwarancji (zabezpieczenie)
Odpowiedzi, wyjaśnienia, komunikaty, zmiany treści SWZ / OPW:
1.
 • pismo - odpowiedzi, zmiany swz, zmiana terminow (30.03.2023 r.)
 • zamienne str. 24, 26 i 43 swz - cz. opisowa (30.03.2023 r.)
2.
 • pismo - odpowiedzi (cz. 2), zmiana swz (06.04.2023 r.)
3.
 • pismo - odpowiedzi (cz. 3) (13.04.2023 r.)
Termin składania ofert / wniosków

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SWZ / OPW):
14.04.2023 r. godz. 10:00

środki komunikacji elektronicznej:
1) platforma e-Zamówienia:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ab1c717e-bf45-11ed-8261-62cbbe4d0ca4
(składanie ofert i dokumentów załączanych do ofert)
2) poczta e-mail:
postepowanie13.23@zdw.krakow.pl
(pozostała korespondencja)
Informacje o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia oraz złożonych w postępowaniu i otwartych ofertach / wnioskach:
 • informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
 • informacja o ofertach złozonych w postępowaniu - protokol z otwarcia ofert
Rozstrzygnięcie postępowania:
 • zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Umowa:
Numer umowy : 177/2023/ZDW
Data zawarcia umowy : 28.06.2023 r.

PRZEDMIOT UMOWY: Obwodnica Proszowic – etap II – zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych

ZAMAWIAJĄCY : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA : Konsorcjum firm: SWIETELSKY RAIL Polska Sp. z o.o. ul. Wielicka 250, 30-663 Kraków – Lider Konsorcjum, SWIETELSKY AG Edlbacherstrasse 10, 4020 Linz, Austria – Partner Konsorcjum

Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.A.Kapusta