Data publikacji:
22.02.2023
Typ zamówienia:
powyżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Rozbudowa skrzyżowań w ciągach dróg wojewódzkich: Część nr 3 – rozbudowa skrzyżowania DW 965 z DP 2006K w m. Proszówki
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-8/23
Wadium:
Składając ofertę Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)
Ogłoszenie / Zaproszenie:
 • ogłoszenie o zamówieniu
 • ogłoszenie o zamówieniu ted
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (02.03.2023 r.)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ted (07.03.2023 r)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (08.03.2023 r.)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ted (13.03.2023 r.)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (07.04.2023 r.)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ted (12.04.2023 r.)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (20.04.2023 r.)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ted (25.04.2023 r.)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (26.04.2023 r.)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ted (28.04.2023 r.)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (08.05.2023 r.)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ted (12.05.2023 r.)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (01.06.2023 r.)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ted (06.06.2023 r.)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (03.07.2023 r.)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ted (07.07.2023 r.)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (19.07.2023 r.)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ted (24.07.2023 r.)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (16.08.2023 r.)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ted (21.08.2023 r.)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (13.09.2023 r.)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ted (18.09.2023 r.)
Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) / Opis potrzeb i wymagań (OPW):
https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp1/postepowanie8_23.zip

 • swz - cz. opisowa
 • zal nr 1 swz - opz
 • zal nr 2 swz - formularz oferty
 • zal nr 2.1. swz - formularz wwer
 • zal nr 3 swz - zobowiązanie (podmiot trzeci)
 • zal nr 4 swz - oswiadczenie (realizacja zamowienia - wykonawcy wspolni)
 • zal nr 5 swz - oswiadczenie wstepne (jedz)
 • zal nr 6 swz - wykaz robot budowlanych
 • zal nr 7 swz - wykaz osob
 • zal nr 8 swz - wzór umowy
 • zal nr 9 swz - wzor gwarancji (zabezpieczenie)
Odpowiedzi, wyjaśnienia, komunikaty, zmiany treści SWZ / OPW:
1.
 • pismo - odpowiedzi, zmiany swz, zmiana terminow (02.03.2023 r.)
 • zamienne str. 22, 24, 41 swz - cz. opisowa (02.03.2023 r.)
2.
 • pismo - odpowiedzi (cz. 2), zmiany swz, zmiana terminow (08.03.2023 r.)
 • zamienne str. 22, 24, 41 swz - cz. opisowa (08.03.2023 r.)
 • zamienny zal nr 8 swz - wzór umowy (08.03.2023 r.)
3.
 • pismo - zmiana terminow (07.04.2023 r.)
 • zamienne str. 22, 24, 41 swz - cz. opisowa (07.04.2023 r.)
4.
 • pismo - zmiana terminow (20.04.2023 r.)
 • zamienne str. 22, 24, 41 swz - cz. opisowa (20.04.2023 r.)
5.
 • pismo - odpowiedzi (cz. 3), zmiana terminow (26.04.2023 r.)
 • zamienne str. 22, 24, 41 swz - cz. opisowa (26.04.2023 r.)
6.
 • pismo - odpowiedzi (cz. 4), zmiany swz, zmiana terminow (08.05.2023 r.)
 • zamienne str. 22, 24, 41 swz - cz. opisowa (08.05.2023 r.)
 • zamienny zal nr 2.1. swz - formularz wwer (08.05.2023 r.)
7.
 • pismo - odpowiedzi (cz. 5) (17.05.2023 r.)
8.
 • pismo - zmiany swz, zmiana terminów (01.06.2023 r.)
 • zamienne str. 5, 22, 24, 41, 55, 56 swz - cz. opisowa (01.06.2023 r.)
 • zamienny zal nr 2 swz - formularz oferty (01.06.2023 r.)
 • zamienny zal nr 8 swz - wzór umowy (01.06.2023 r.)
9.
 • pismo - odpowiedzi (cz. 6) (27.06.2023 r.)
10.
 • pismo - zmiana terminow (03.07.2023 r.)
 • swz - zamienne str. 22, 24, 41 swz - cz. opisowa (03.07.2023 r.)
11.
 • pismo - odpowiedzi (cz. 7), zmiany swz, zmiana terminow (19.07.2023 r)
 • zamienne str. 5, 22, 24, 41 swz - cz. opisowa (19.07.2023 r.)
 • zamienny zal nr 2 swz - formularz oferty (19.07.2023 r.)
 • zamienny zal nr 8 swz - wzór umowy (19.07.2023 r.)
12.
 • pismo - zmiana terminow (16.08.2023 r.)
 • zamienne str. 22, 24, 41 swz - cz. opisowa (16.08.2023 r.)
13.
 • pismo - zmiana terminow (13.09.2023 r.)
 • zamienne str. 22, 24, 41 swz - cz. opisowa (13.09.2023 r.)
Termin składania ofert / wniosków

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SWZ / OPW):
25.10.2023 r. godzina 10:00

środki komunikacji elektronicznej:
1) platforma e-Zamówienia:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4cfd6b97-b28e-11ed-b8d9-2a18c1f2976f
(składanie ofert i dokumentów załączanych do ofert)
2) poczta e-mail:
postepowanie8.23@zdw.krakow.pl
(pozostała korespondencja)
A. Noceń