Data publikacji:
18.05.2023
Typ zamówienia:
poniżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
tryb podstawowy – wariant 1
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Rozbudowa DW 949 w m. Osiek
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-40/23
Wadium:
Składając ofertę Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 40 000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100).
Ogłoszenie / Zaproszenie:
  • ogłoszenie o zamowieniu
  • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (31.05.2023 r.)
  • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (02.06.2023 r.)
  • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (06.06.2023 r.)
Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) / Opis potrzeb i wymagań (OPW):
https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp1/postepowanie40_23.zip

  • swz - cz. opisowa
  • zal nr 1 swz - opz
  • zal nr 2 swz - formularz oferty
  • zal nr 2.1. swz - formularz wwer
  • zal nr 3.1. swz - oswiadczenie wstepne (wykonawca)
  • zal nr 3.2. swz - oswiadczenie wstepne (podmiot trzeci)
  • zal nr 4 swz - zobowiązanie (podmiot trzeci)
  • zal nr 5 swz - oswiadczenie (realizacja zamowienia - wykonawcy wspolni)
  • zal nr 6 swz - wykaz robot budowlanych
  • zal nr 7 swz - wykaz osob
  • zal nr 8 swz - wzor umowy
  • zal nr 9 swz - wzor gwarancji (zabezpieczenie)
Odpowiedzi, wyjaśnienia, komunikaty, zmiany treści SWZ / OPW:
1.
  • pismo - odpowiedzi (cz. 1), zmiana terminow (31.05.2023 r.)
  • zamienne str. 19, 22, 38 swz - cz. opisowa (31.05.2023 r.)
2.
  • pismo - odpowiedzi (cz. 2), zmiany swz, zmiana terminow (02.06.2023 r.)
  • zamienne str. 19, 22, 38 swz - cz. opisowa (02.06.2023 r.)
  • zamienny zal nr 2.1. swz - formularz wwer (02.06.2023 r.)
3.
  • pismo - odpowiedzi (cz. 3), zmiana swz, zmiana terminow (06.06.2023 r.)
  • zamienne str. 19, 22, 38 swz - cz. opisowa (06.06.2023 r.)
  • zamienny zal nr 2.1. swz - formularz wwer (06.06.2023 r.)
4.
  • pismo - odpowiedzi (cz. 4) (07.06.2023 r.)
Termin składania ofert / wniosków

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SWZ / OPW):
14.06.2023 r. godz. 10:00

środki komunikacji elektronicznej:
1) platforma e-Zamówienia:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3c1905ec-f568-11ed-9355-06954b8c6cb9
(składanie ofert i dokumentów załączanych do ofert)
2) poczta e-mail:
postepowanie40.23@zdw.krakow.pl
(pozostała korespondencja)
Informacje o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia oraz złożonych w postępowaniu i otwartych ofertach / wnioskach:
  • informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
  • informacja o ofertach złozonych w postępowaniu - protokol z otwarcia ofert
Rozstrzygnięcie postępowania:
  • zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Umowa:
Numer umowy: 194/2023/ZDW
Data zawarcia umowy: 11.07.2023 r.

PRZEDMIOT UMOWY: Rozbudowa DW 949 w m. Osiek
ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA: Przedsiębiorstwo Budowlano Drogowo Mostowe DROG-BUD Franciszek Fryc ul. Zamkowa 3, 34-116 Spytkowice

Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.

A. Noceń