Data publikacji:
24.04.2009
Typ zamówienia:
poniżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Przeprowadzenie audytu zewnętrznego w zakresie realizacji projektu: „Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 933 na odcinku Brzeszcze-Chrzanów wraz z budową wiaduktu w m. Kroczymiech” z podziałem na zadania: zadanie 1 - Budowa wiaduktu nad PKP w m. Kroczymiech w ciągu drogi woj. nr 933. zadanie 2 – Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 933 na odcinku Brzeszcze – Chrzanów wraz z ul. Skorupki w m. Chrzanów (droga gminna) i odc. ul. Balińskiej m. Chrzanów (droga powiatowa) – opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót -- współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego – Działanie 4.1.
Numer postępowania / zamówienia:
ZP8IV/09
Wadium:
nie dotyczy
Pełna treść ogłoszenia / Zaproszenie do składania ofert:
 • Ogloszenie o zamowieniu
 • Ogloszenie o zamianie ogl(1)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
 • SIWZ
 • Sczegolowe Specyfikacje Techniczne zal nr 1 SIWZ
 • Wzor oferty zal nr 2 SIWZ
 • Oswiadczenie zal nr 3 1 SIWZ
 • Oswiadczenie o bezstronnoscii zal nr 3 2 SIWZ
 • Wykaz uslug zal nr 4 SIWZ
 • Wzor umowa zal nr 6 SIWZ
 • Wykaz osob zal nr 5 SIWZ
Odpowiedzi, wyjaśnienia, zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
1.
 • Rozstrzygniecie protestu
 • Protest do SIWZ
 • Odpowiedzi na zapytania 27 04 09
 • Zmiany w ogl i SIWZ
Rozstrzygnięcie postępowania:
 • informacja o wyborze oferty
Umowa:
Data zawarcia umowy: 29.05.2009 r.
Numer umowy: 68/2009/ZDW
Strony umowy:
ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA: DPC A. DANYLCZENKO i Spółka Sp. J.
ul. Konsularna 1/21, 45-089 Opole
Przedmiot umowy: Przeprowadzenie audytu zewnętrznego w zakresie realizacji projektu: „Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 933 na odcinku Brzeszcze-Chrzanów wraz z budową wiaduktu w m. Kroczymiech” z podziałem na zadania:
zadanie 1 - Budowa wiaduktu nad PKP w m. Kroczymiech w ciągu drogi woj. nr 933.
zadanie 2 – Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 933 na odcinku Brzeszcze – Chrzanów wraz z ul. Skorupki w m. Chrzanów (droga gminna) i odc. ul. Balińskiej m. Chrzanów (droga powiatowa) – opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót --
współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego – Działanie 4.1.
Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych

E. Grabowska