Data publikacji:
20.10.2022
Typ zamówienia:
poniżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
tryb podstawowy – wariant 1
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych – modernizacja DW 773 na terenie gminy Iwanowice
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-108/22
Wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
Ogłoszenie / Zaproszenie:
 • ogloszenie o zamowieniu
 • ogloszenie o zmianie ogloszenia (31.10.2022 r.)
Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) / Opis potrzeb i wymagań (OPW):
https://www.zdw.krakow.pl/wzp/wzp5/postepowanie108_22.zip

 • swz - cz. opisowa
 • zal nr 1 swz - opz
 • zal nr 2 swz - formularz oferty
 • zal nr 2.1. swz - formularz kosztorysu ofertowego
 • zal nr 3.1. swz - oswiadczenie wstepne (wykonawca)
 • zal nr 3.2. swz - oswiadczenie wstepne (podmiot trzeci)
 • zal nr 4 swz - zobowiązanie (podmiot trzeci)
 • zal nr 5 swz - oswiadczenie (realizacja zamowienia - wykonawcy wspolni)
 • zal nr 6 swz - wzor umowy
Odpowiedzi, wyjaśnienia, komunikaty, zmiany treści SWZ / OPW:
1.
 • pismo - zmiana swz, zmiana terminow (31.10.2022 r.)
 • zamienne str. 3, 16 i 31 swz - cz. opisowa (31.10.2022 r.)
 • zamienny zal nr 2.1. swz - formularz kosztorysu ofertowego (31.10.2022 r.)
 • zamienny zal nr 6 swz - wzor umowy (31.10.2022 r.)
Termin składania ofert / wniosków

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SWZ / OPW):
08.11.2022 r. godz. 10:00

środki komunikacji elektronicznej:
1) system miniPortal:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/15974fa9-4fe0-4660-b5da-eb69f84eedf7
(składanie ofert i dokumentów załączanych do ofert)
2) poczta e-mail:
postepowanie108.22@zdw.krakow.pl
(pozostała korespondencja)
Informacje o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia oraz złożonych w postępowaniu i otwartych ofertach / wnioskach:
 • informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
 • informacja o ofertach złozonych w postępowaniu - protokol z otwarcia ofert
Rozstrzygnięcie postępowania:
 • zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Umowa:
Data zawarcia umowy: 25.11.2022 r.
Numer umowy: 360/2022/ZDW
Strony umowy:
Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
Wykonawca: COLAS Polska Sp. z o.o. ul. Nowa 49, 62-070 Palędzie
Przedmiot umowy: Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych – modernizacja DW 773 na terenie gminy Iwanowice
Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych

K. Jarzębińska