Data publikacji:
21.05.2019
Typ zamówienia:
powyżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim: VeloRudawa (VRu) – odcinek Trzebinia – Zabierzów – opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem pozwoleń
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-25/19
Wadium:
Składając ofertę Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe na czas równy okresowi związania ofertą w wysokości: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100)
Pełna treść ogłoszenia / Zaproszenie do składania ofert:
 • ogloszenie o zamowieniu
 • ogloszenie o zamowieniu ted
 • ogloszenie o zmianie ogloszenia (19.06.2019)
 • ogloszenie o zmianie ogloszenia ted (21.06.2019)
 • ogloszenie o zmianie ogloszenia (03.07.2019 r.)
 • ogloszenie o zmianie ogloszenia ted (08.07.2019 r.)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
ftp://ftp.zdw.home.pl/wzp5/25_19

 • siwz - cz. opisowa
 • zal nr 1 siwz - opz
 • zal nr 2 siwz - wzor oferty
 • zal nr 2.1. siwz - wycena
 • zal nr 2.2 siwz - klucz publiczny (miniportal).zip
 • zal nr 3 siwz - jedz
 • zal nr 4 siwz - oswiadczenie w sprawie przynaleznosci do grupy
 • zal nr 5 siwz - wykaz usŁug
 • zal nr 6 siwz - wykaz osob
 • zal nr 7 siwz - wzor umowy
Odpowiedzi, wyjaśnienia, zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
1. ftp://ftp.zdw.home.pl/wzp5/25_19
 • pismo -zmiany siwz, zmiany terminow (19.06.2019 r.)
 • zamienne strony nr 3, 36 i 42 siwz cz. opisowa (19.06.2019 r.)
 • zamienny zal nr 7 siwz - wzor umowy (19.06.2019)
2. ftp://ftp.zdw.home.pl/wzp5/25_19
 • pismo - odpowiedzi, zmiany siwz, zmiany terminow (03.07.2019 r.)
 • siwz - cz. opisowa (zamienne str. 5, 36 i 42 - 03.07.2019 r.)
 • zal nr 2 siwz - wzor oferty (zamienny - 03.07.2019 r.)
 • zal nr 7 siwz - wzor umowy (zamienny - 03.07.2019 r.)
3.
 • pismo - odpowiedzi (17.07.2019 r.)
4.
 • pismo - odpowiedz (18.07.2019)
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu / ofert

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ):
19.07.2019 r. godzina 10:00środki komunikacji elektronicznej:

1) miniPortal /
https://miniportal.uzp.gov.pl/PodgladPostepowania.aspx?Id=883d307c-d5b1-46d2-98f2-22794b4305fe
(składanie ofert)

2) poczta e-mail:
przetarg25.19@zdw.krakow.pl
(pozostała korespondencja)
Zestawienie złożonych w postępowaniu wniosków / ofert:
 • protokol z otwarcia ofert
Rozstrzygnięcie postępowania:
 • zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
K. Jarzębińska