Data publikacji:
03.06.2019
Typ zamówienia:
powyżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy Olszyn i Jankowic w ciągu DW 781 wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-26/19
Wadium:
Składając ofertę Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe na czas równy okresowi związania ofertą w wysokości: 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100)
Pełna treść ogłoszenia / Zaproszenie do składania ofert:
 • ogloszenie o zamowieniu
 • ogloszenie o zamowieniu ted
 • ogloszenie o zmianie ogloszenia (03.07.2019 r.)
 • ogloszenie o zmianie ogloszenia ted (05.07.2019 r.)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
ftp://ftp.zdw.home.pl/wzp4/ZDW-DN-4-271-26_19

 • siwz - cz. opisowa
 • zal nr 1 siwz - opz
 • zal nr 2 siwz - wzor oferty
 • zal nr 2.1 siwz - wycena
 • zal nr 2.2 siwz - klucz publiczny (miniportal)
 • zal nr 3 siwz - jedz
 • zal nr 4 siwz - oswiadczenie w sprawie przynaleznosci do grupy
 • zal nr 5 siwz - wykaz usŁug
 • zal nr 6 siwz - wykaz osob
 • zal nr 7 siwz - wzor umowy
Odpowiedzi, wyjaśnienia, zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
1.
 • pismo - odpowiedzi, zmiany terminow (03.07.2019 r.)
 • zamienna str. 36 i 42 siwz - cz.opisowa (03.07.2019 r.)
2.
 • pismo - odpowiedzi (cz. 2) (08.07.2019 r)
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu / ofert

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ):
10.07.2019 r. godzina 10:00środki komunikacji elektronicznej:

1) miniPortal/
https://miniportal.uzp.gov.pl/PodgladPostepowania.aspx?Id=c6df14fc-d01c-45f6-ab72-f17f21477e0d
(składanie ofert)

2) poczta e-mail:
przetarg26.19@zdw.krakow.pl
(pozostała korespondencja)
Zestawienie złożonych w postępowaniu wniosków / ofert:
 • protokol z otwarcia ofert
Rozstrzygnięcie postępowania:
 • zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Umowa:
Data zawarcia umowy: 26.09.2019 r.
Numer umowy: 148/2019/ZDW
Strony umowy:
Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
Wykonawca: EKKOM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. dr J. Babińskiego 71B, 30-394 Kraków
Przedmiot umowy: Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy Olszyn i Jankowic w ciągu DW 781 wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych

E. Grabowska