Data publikacji:
23.08.2022
Typ zamówienia:
powyżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2022 – 2023 – z podziałem na części
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-88/22
Wadium:
Składając ofertę Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100) - w kontekście Części nr 15 i 27
Ogłoszenie / Zaproszenie:
 • ogloszenie o zamowieniu
 • ogloszenie o zamowieniu ted
Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) / Opis potrzeb i wymagań (OPW):
https://www.zdw.krakow.pl/wzp/wzp20/postepowanie88_22.zip

 • swz - cz. opisowa
 • zal nr 1 swz - opz
 • zal nr 2.15. swz - formularz oferty (czesc nr 15)
 • zal nr 2.15.1. swz - fromularz ter (czesc nr 15)
 • zal nr 2.27. swz - formularz oferty (czesc nr 27)
 • zal nr 2.27.1. swz - formularz ter (czesc nr 27)
 • zal nr 3 swz - zobowiązanie (podmiot trzeci)
 • zal nr 4 swz - oswiadczenie (realizacja zamowienia - wykonawcy wspolni)
 • zal nr 5 swz - oswiadczenie wstepne (jedz)
 • zal nr 6 swz - wykaz usług
 • zal nr 7 swz - wykaz robot budowlanych
 • zal nr 8.15. swz - wzor umowy (czesc nr 15)
 • zal nr 8.27. swz - wzor umowy (czesc nr 27)
Termin składania ofert / wniosków

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SWZ / OPW):
05.09.2022 r. godz. 10:00

środki komunikacji elektronicznej:
1) system miniPortal:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/a0f22089-02a4-47fb-afed-53f173d9bdea
(składanie ofert i dokumentów załączanych do ofert)
2) poczta e-mail:
postepowanie88.22@zdw.krakow.pl
(pozostała korespondencja)
Informacje o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia oraz złożonych w postępowaniu i otwartych ofertach / wnioskach:
 • informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamowienia
 • infromacja o ofertach złozonych w postępowaniu - protokol z otwarcia ofert
Rozstrzygnięcie postępowania:
 • zawiadomienie o uniewaznieniu postępowania (czesc nr 27)
 • zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (czesc nr 15)
Umowa:
Numer umowy : 293/2022/ZDW
Data zawarcia umowy : 28.09.2022 r.

PRZEDMIOT UMOWY: „Letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2022 – 2023 – z podziałem na części: Część nr 15 – RDW Myślenice: drogi wojewódzkie nr 964, 968, droga wojewódzka stanowiąca odcinki byłej DK 7"

ZAMAWIAJĄCY : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA : FHU MASTELIX Tomasz Mastela Krzeczów 190, 32-433 Lubień

Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.


A.Kapusta