Data publikacji:
21.11.2022
Typ zamówienia:
przetargi ofertowe
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
dostawy
Jednostka organizacyjna ZDW:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Tarnowie
ul. Ostrogskich 5a
33-100 Tarnów
tel. (014) 621-17-54, fax 621-17-24
Przedmiot ogłoszenia:
Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew
Numer postępowania / zamówienia:
RDWT-271-2-41/22
Wadium:
Brak
Ogłoszenie / Zaproszenie:
  • ogłoszenie o przetargu
Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) / Opis potrzeb i wymagań (OPW):
  • warunki uczestnictwa
  • oferta
  • projekt umowy - zał nr 2
  • dokumentacja fotograficzna
Termin składania ofert / wniosków

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SWZ / OPW):
29.11.2022 r. godz. 09:00
Rozstrzygnięcie postępowania:
  • protokół z rozstrzygnięcia postępowania
Ewa Zając