Data publikacji:
27.02.2023
Typ zamówienia:
poniżej 130000 zł
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Krakowie z siedzibą w Zabierzowie
ul. Spokojna 1A
32-080 Zabierzów
tel. (012) 285-51-26, fax 285-51-98
Przedmiot zamówienia:
Odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych oraz pochodzących z dróg Obwodu Drogowego w Babicach.
Numer postępowania / zamówienia:
RDWK/UNSS/2/2023
Wadium:
Nie dotyczy
Ogłoszenie / Zaproszenie:
  • zapytanie ofertowe
Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) / Opis potrzeb i wymagań (OPW):
  • wzór oferty
  • wycena ofertowa
  • wzór umowy
Termin składania ofert / wniosków

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SWZ / OPW):
03.03.2023 godz 10:00
Informacje o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia oraz złożonych w postępowaniu i otwartych ofertach / wnioskach:
  • informacja o złożonych ofertach
Rozstrzygnięcie postępowania:
  • zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Umowa:
Umowa nr :33/2023/ZDW z dn: 08.03.2023
Strony umowy : Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul.Głowackiego 56,30-085 Kraków\Wykonawca : Dariusz Waligóra prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Dariusz Waligóra Firma Usługowo Handlowa WALEK ul.Fałata 8,32-593 Żarki
Przedmiot umowy : Odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych oraz pochodzących z dróg Obwodu Drogowego w Babicach.
Oryginał umowy znajduje się w siedzibie ZDW -Rejon Dróg Wojewódzkich w Krakowie z/s w Zabierzowie ul.Spokojna 1 A

J. Kądzioła