Data publikacji:
23.05.2023
Typ zamówienia:
poniżej 130000 zł
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Doręczanie świadczeń pieniężnych w formie przekazów pocztowych lub przekazów pieniężnych na wskazany adres oraz ich ewentualnych zwrotów w przypadku braku możliwości ich doręczenia w obrocie krajowym (elektroniczne nadawanie przekazów) na rzecz Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-3-271-56/23
Wadium:
nie dotyczy
Ogłoszenie / Zaproszenie:
  • zapytanie ofertowe
  • załącznik nr 1 - formularz oferty
  • załącznik nr 1a - formularz wyceny
  • załącznik nr 2 - wzór umowy - poprawiony
Odpowiedzi, wyjaśnienia, komunikaty, zmiany treści SWZ / OPW:
1.
  • odpowiedzi na pytania
Termin składania ofert / wniosków

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SWZ / OPW):
31.05.2023 r. do godz. 10.00
Umowa:
  • 3. zestawienie ofert
  • 4. zawiadomienie o wyniku postępowania
M. Kurowska