Data publikacji:
02.12.2022
Typ zamówienia:
powyżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim: VeloSkawa – odcinek Ponikiewka – Zapora Świnna Poręba
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-123/22
Wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
Ogłoszenie / Zaproszenie:
 • ogloszenie o zamowieniu
 • ogloszenie o zamowieniu ted
 • ogloszenie o zmianie ogloszenia (20.12.2022 r.)
 • ogloszenie o zmianie ogloszenia ted (23.12.2022 r.)
 • ogloszenie o zmianie ogloszenia (30.12.2022 r.)
 • ogloszenie o zmianie ogloszenia ted (04.01.2023 r.)
 • ogloszenie o zmianie ogloszenia (16.01.2023 r.)
 • ogloszenie o zmianie ogloszenia ted (20.01.2023 r.)
Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) / Opis potrzeb i wymagań (OPW):
https://www.zdw.krakow.pl/wzp/wzp3/postepowanie123_22.zip

 • swz - cz. opisowa
 • zal nr 1 swz - opz
 • zal nr 2 swz - formularz oferty
 • zal nr 2.1. swz - formularz wwer
 • zal nr 3 swz - zobowiązanie (podmiot trzeci)
 • zal nr 4 swz - oswiadczenie (realizacja zamowienia - wykonawcy wspolni)
 • zal nr 5 swz - oswiadczenie wstepne (jedz)
 • zal nr 6 swz - wykaz robot budowlanych
 • zal nr 7 swz - wykaz osob
 • zal nr 8 swz - wzor umowy
 • zal nr 9 swz - wzor gwarancji (zabezpieczenie)
Odpowiedzi, wyjaśnienia, komunikaty, zmiany treści SWZ / OPW:
1.
 • pismo - odpowiedzi (cz. 1), zmiana terminow, zmiana swz (20.12.2022 r.)
 • zamienne strony 22 i 38 swz - cz. opisowa (20.12.2022 r.)
2.
 • pismo - odpowiedzi (cz. 2), zmiana terminow, zmiana swz (30.12.2022 r.)
 • zamienne strony 22 i 38 swz - cz. opisowa (30.12.2022 r.)
3.
 • pismo - odpowiedzi (cz. 3), zmiany swz, zmiana terminów (16.01.2023 r.)
 • zamienne strony 22 i 38 swz - cz. opisowa (16.01.2023 r.)
 • zamienny zal nr 2.1. swz - formularz wwer (16.01.2023 r.)
4.
 • pismo - odpowiedzi (cz. 4) (20.01.2023 r.)
5.
 • pismo - odpowiedzi (cz. 5) (26.01.2023 r.)
Termin składania ofert / wniosków

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SWZ / OPW):
27.01.2023 r. godz. 10:00

środki komunikacji elektronicznej:
1) system miniPortal:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/12cc55ad-7d33-47a5-b112-2024628555fb
(składanie ofert i dokumentów załączanych do ofert)
2) poczta e-mail:
postepowanie123.22@zdw.krakow.pl
(pozostała korespondencja)
Informacje o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia oraz złożonych w postępowaniu i otwartych ofertach / wnioskach:
 • informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamowienia
 • informacja o ofertach złozonych w postępowaniu - protokol z otwarcia ofert
Rozstrzygnięcie postępowania:
 • zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Umowa:
DANE UMOWY:
umowa nr 57/2023/ZDW
data zawarcia: 22.03.2023 r.
strony umowy:
ZAMAWIAJĄCY:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA:
BERGER BAU Polska Sp. z o.o. ul. Szczecińska 11, 54-517 Wrocław
przedmiot umowy: Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim: VeloSkawa – odcinek Ponikiewka – Zapora Świnna Poręba
Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych


B. Jaśko