Data publikacji:
28.12.2022
Typ zamówienia:
powyżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2023 – 2024 – z podziałem na części
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-133/22
Wadium:
Składając ofertę Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:
- 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) - w kontekście Części nr 1 - 6, 18 - 27 i 29 - 30,
- 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100) - w kontekście Części nr 13 - 17 i 31 - 33,
- 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100) - w kontekście Części nr 7 i 28
Ogłoszenie / Zaproszenie:
 • ogłoszenie o zamówieniu
 • ogłoszenie o zamówieniu ted
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (09.01.2023 r.)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ted (13.01.2023 r.)
Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) / Opis potrzeb i wymagań (OPW):
https://www.zdw.krakow.pl/wzp/wzp23/postepowanie133_22.zip

 • swz - cz. opisowa
 • zal nr 1 swz - opz
 • zal nr 2.1. - 2.7., 2.13. - 2.33. swz - formularze oferty
 • zal nr 2.1.1. - 2.7.1., 2.13.1. - 2.33.1. swz - formularze ter
 • zal nr 3 swz - zobowiązanie (podmiot trzeci)
 • zal nr 4 swz - oswiadczenie (realizacja zamowienia - wykonawcy wspolni)
 • zal nr 5 swz - oswiadczenie wstepne (jedz)
 • zal nr 6 swz - wykaz usług
 • zal nr 7 swz - wykaz robot budowlanych
 • zal nr 8.1. - 8.7., 8.13. - 8.33. swz - wzory umowy
Odpowiedzi, wyjaśnienia, komunikaty, zmiany treści SWZ / OPW:
1.
 • pismo - zmiana swz, zmiana terminów (09.01.2023 r.)
 • zamienne str. 50, 53 i 69 swz - cz. opisowa (09.01.2023 r.)
2.
 • pismo - odpowiedzi (13.01.2023 r.)
3.
 • pismo - odpowiedzi (cz. 2) (25.01.2023 r.)
Termin składania ofert / wniosków

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SWZ / OPW):
30.01.2023 r. godz. 09:00

środki komunikacji elektronicznej:
1) system miniPortal:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/0db8e222-80fe-4b72-b565-42cf95630896
(składanie ofert i dokumentów załączanych do ofert)
2) poczta e-mail:
postepowanie133.22@zdw.krakow.pl
(pozostała korespondencja)
Informacje o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia oraz złożonych w postępowaniu i otwartych ofertach / wnioskach:
 • informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamowienia
 • informacja o ofertach złozonych w postępowaniu - protokol z otwarcia ofert
Rozstrzygnięcie postępowania:
 • zawiadomienie o uniewaznieniu postępowania (czesci nr 15, 17 - 20, 22, 24, 25, 27 - 33)
 • zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (czesci nr 1, 2, 3, 5, 6, 13, 14)
 • zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (czesci nr 7, 16, 21, 23, 26)
 • zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (czesc nr 4)
D. Sicińska