Data publikacji:
28.12.2022
Typ zamówienia:
powyżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Rozbudowa DW 969 Nowy Targ – Stary Sącz – etap II – z podziałem na części
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-130/22
Wadium:
Składając ofertę Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:
- 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100) - w kontekście Części nr 1,
- 150 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) - w kontekście Części nr 2
Ogłoszenie / Zaproszenie:
 • ogloszenie o zamowieniu
 • ogloszenie o zamowieniu ted
 • ogloszenie o zmianie ogloszenia (12.01.2023 r.)
 • ogloszenie o zmianie ogloszenia ted (17.01.2023 r.)
 • ogloszenie o zmianie ogloszenia (19.01.2023 r.)
 • ogloszenie o zmianie ogloszenia ted (24.01.2023 r.)
 • ogloszenie o zmianie ogloszenia (26.01.2023 r.)
 • ogloszenie o zmianie ogloszenia ted (31.01.2023 r.)
Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) / Opis potrzeb i wymagań (OPW):
https://www.zdw.krakow.pl/wzp/wzp5/postepowanie130_22.zip

 • swz - cz. opisowa
 • zal nr 1 swz - opz
 • zal nr 2.1. swz - formularz oferty (czesc nr 1)
 • zal nr 2.1.1. swz - formularz wwer (czesc nr 1)
 • zal nr 2.2. swz - formularz oferty (czesc nr 2)
 • zal nr 2.2.1. swz - formularz wwer (czesc nr 2)
 • zal nr 3 swz - zobowiązanie (podmiot trzeci)
 • zal nr 4 swz - oswiadczenie (realizacja zamowienia - wykonawcy wspolni)
 • zal nr 5 swz - oswiadczenie wstepne (jedz)
 • zal nr 6.1. swz - wykaz robot budowlanych (czesc nr 1)
 • zal nr 6.2. swz - wykaz robot budowlanych (czesc nr 2)
 • zal nr 7.1. swz - wykaz osob (czesc nr 1)
 • zal nr 7.2. swz - wykaz osob (czesc nr 2)
 • zal nr 8.1. swz - wzór umowy (czesc nr 1)
 • zal nr 8.2. swz - wzór umowy (czesc nr 2)
 • zal nr 9 swz - wzór gwarancji (zabezpieczenie)
Odpowiedzi, wyjaśnienia, komunikaty, zmiany treści SWZ / OPW:
1.
 • pismo - odpowiedzi (cz. 1), zmiany swz, zmiana terminow (12.01.2023 r.)
 • zamienne str. 27, 30 i 46 swz - cz. opisowa (12.01.2023 r.)
2.
 • pismo - odpowiedzi (cz. 2), zmiana terminow (19.01.2023 r.)
 • zamienne str. 27, 30 i 46 swz - cz. opisowa (19.01.2023 r.)
3.
 • pismo - odpowiedzi (cz. 3), zmiany swz, zmiana terminow (26.01.2023 r.)
 • zamienne str. 27, 30 i 46 swz - cz. opisowa (26.01.2023 r.)
4.
 • pismo - odpowiedzi (cz. 4) (08.02.2023 r.)
Termin składania ofert / wniosków

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SWZ / OPW):
14.02.2023 r. godz. 10:00

środki komunikacji elektronicznej:
1) system miniPortal:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/69dbe7d8-e5f8-441e-9b4a-b9b8b1bc0012
(składanie ofert i dokumentów załączanych do ofert)
2) poczta e-mail:
postepowanie130.22@zdw.krakow.pl
(pozostała korespondencja)
Informacje o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia oraz złożonych w postępowaniu i otwartych ofertach / wnioskach:
 • informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamowienia
 • informacja o ofertach złozonych w postępowaniu - protokol z otwarcia ofert
Rozstrzygnięcie postępowania:
 • zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (czesc nr 2)
 • zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (czesc nr 1)
Umowa:
Numer umowy : 75/2023/ZDW
Data zawarcia umowy : 05.04.2023 r.

PRZEDMIOT UMOWY: Rozbudowa DW 969 Nowy Targ - Stary Sącz - etap II - z podziałem na części: Część nr 2 - rozbudowa DW 969 w m. Grywałd i Krościenko nad Dunajcem

ZAMAWIAJĄCY : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA : Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe LIMDROG Sp. z o.o. ul. M.B. Bolesnej 87, 34-600 Limanowa (Lider Konsorcjum) Przedsiębiorstwo Inżynieryjne IMB Podbeskidzie Sp. z o.o. ul. Górny Bór 31A, 43-430 Skoczów (Partner Konsorcjum)

Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.

Numer umowy : 91/2023/ZDW
Data zawarcia umowy : 20.04.2023 r.

PRZEDMIOT UMOWY: Rozbudowa DW 969 Nowy Targ - Stary Sącz - etap II - z podziałem na części: Część nr 1 - rozbudowa DW 969 w m. Dębno

ZAMAWIAJĄCY : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA : GEOSOLID Sp. z o.o. ul. T. Szafrana 5A/ LU1, 30-363 Kraków

Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.

K. Jarzębińska