Data publikacji:
26.01.2023
Typ zamówienia:
przetargi ofertowe
Rodzaj procedury:
sprzedaż
Rodzaj zamówienia:
dostawy
Jednostka organizacyjna ZDW:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Tarnowie
ul. Ostrogskich 5a
33-100 Tarnów
tel. (014) 621-17-54, fax 621-17-24
Przedmiot ogłoszenia:
Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew z podziałem na 4 części
Numer postępowania / zamówienia:
RDWT-271-2-1/23
Wadium:
Brak
Ogłoszenie / Zaproszenie:
 • ogłoszenie o przetargu
Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) / Opis potrzeb i wymagań (OPW):
 • warunki uczestnictwa
 • oferta zał. nr 1 wu cz. 1
 • oferta zał. nr 1.1. wu cz. 2
 • oferta zał. nr 1.2. wu cz. 3
 • oferta zał. nr 1.3 wu cz. 4
 • załacznik nr 3 zdjęcia część 1
 • załacznik nr 3 zdjęcia część 2
 • załącznik nr 3 zdjęcie część nr 3
 • załącznik nr 3 zdjęcie część nr 4
Termin składania ofert / wniosków

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SWZ / OPW):
01.02.2023 r. godz. 09:00
Informacje o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia oraz złożonych w postępowaniu i otwartych ofertach / wnioskach:
 • protokół z otwarcia ofert
Rozstrzygnięcie postępowania:
 • zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
 • sprostowanie do zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ewa Zając