Data publikacji:
09.05.2023
Typ zamówienia:
poniżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
tryb podstawowy – wariant 1
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Zabezpieczenie osuwisk przy DW 969 – opracowanie dokumentacji projektowej, pełnienie nadzoru autorskiego – z podziałem na części
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-22/23
Wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
Ogłoszenie / Zaproszenie:
 • ogloszenie o zamowieniu
Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) / Opis potrzeb i wymagań (OPW):
https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp3/postepowanie22_23.zip

 • swz - cz. opisowa
 • zal nr 1 swz - opz
 • zal nr 2.1. swz - formularz oferty (czesc nr 1)
 • zal nr 2.1.1. - formularz wyceny (czesc nr 1)
 • zal nr 2.2. swz - formularz oferty (czesc nr 2)
 • zal nr 2.2.1. - formularz wyceny (czesc nr 2)
 • zal nr 2.3. swz - formularz oferty (czesc nr 3)
 • zal nr 2.3.1. - formularz wyceny (czesc nr 3)
 • zal nr 3.1. swz - oswiadczenie wstepne (wykonawca)
 • zal nr 3.2. swz - oswiadczenie wstepne (podmiot trzeci)
 • zal nr 4 swz - zobowiązanie (podmiot trzeci)
 • zal nr 5 swz - oswiadczenie (realizacja zamowienia - wykonawcy wspolni)
 • zal nr 6 swz - wykaz uslug
 • zal nr 7 swz - wykaz osob
 • zal nr 8.1. swz - wzor umowy (czesc nr 1)
 • zal nr 8.2. swz - wzor umowy (czesc nr 2)
 • zal nr 8.3. swz - wzor umowy (czesc nr 3)
Odpowiedzi, wyjaśnienia, komunikaty, zmiany treści SWZ / OPW:
1.
 • pismo - odpowiedzi (15.05.2023 r.)
Termin składania ofert / wniosków

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SWZ / OPW):
17.05.2023 r. godz. 10:00

środki komunikacji elektronicznej:
1) platforma e-Zamówienia:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-49c62523-e5bf-11ed-9355-06954b8c6cb9
2) poczta e-mail:
postepowanie22.23@zdw.krakow.pl
(pozostała korespondencja)
Informacje o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia oraz złożonych w postępowaniu i otwartych ofertach / wnioskach:
 • informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamowienia
 • informacja o ofertach złozonych w postępowaniu - protokol z otwarcia ofert
Rozstrzygnięcie postępowania:
 • zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 • zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - sprostowanie omyłki pisarskiej
Umowa:
DANE UMOWY:
Część nr 1
umowa nr 146/2023/ZDW
data zawarcia: 06.06.2023 r.
strony umowy:
ZAMAWIAJĄCY:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA:
FK projekt Biuro Usług Inżynierskich Krzysztof Faron 33-390 Łącko 870
przedmiot umowy:
Zabezpieczenie osuwisk przy DW 969 – opracowanie dokumentacji projektowej, pełnienie nadzoru autorskiego – z podziałem na części: Część nr 1 – zabezpieczenie osuwisk nr 46517 i 46552 w m. Tylmanowa
Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych

Część nr 2
umowa nr 147/2023/ZDW
data zawarcia: 06.06.2023 r.
strony umowy:
ZAMAWIAJĄCY:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA:
FK projekt Biuro Usług Inżynierskich Krzysztof Faron 33-390 Łącko 870
przedmiot umowy:
Zabezpieczenie osuwisk przy DW 969 – opracowanie dokumentacji projektowej, pełnienie nadzoru autorskiego – z podziałem na części: Część nr 2 – zabezpieczenie osuwisk nr 19240 i 19242 w m. Krościenko nad Dunajcem (Łąkcica)
Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych

Część nr 3
umowa nr 148/2023/ZDW
data zawarcia: 06.06.2023 r.
strony umowy:
ZAMAWIAJĄCY:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA:
FK projekt Biuro Usług Inżynierskich Krzysztof Faron 33-390 Łącko 870
przedmiot umowy:
Zabezpieczenie osuwisk przy DW 969 – opracowanie dokumentacji projektowej, pełnienie nadzoru autorskiego – z podziałem na części: Część nr 3 – zabezpieczenie osuwiska nr 46523 w m. Tylmanowa
Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych


B. Jaśko