Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
17.07.2023
Typ zamówienia:
poniżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
tryb podstawowy – wariant 1
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Przebudowa / rozbudowa DW 949 w m. Polanka Wielka wraz z przebudową / budową mostu – opracowanie dokumentacji projektowej, pełnienie nadzoru autorskiego
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-56/23
Wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
Ogłoszenie / Zaproszenie:
Termin składania ofert / wniosków

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SWZ / OPW):
25.07.2023 r. godz. 10:00

środki komunikacji elektronicznej:
1) platforma e-Zamówienia:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2cacf1c5-216c-11ee-9aa3-96d3b4440790
(składanie ofert i dokumentów załączanych do ofert)
2) poczta e-mail:
postepowanie56.23@zdw.krakow.pl
(pozostała korespondencja)
Informacje o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia oraz złożonych w postępowaniu i otwartych ofertach / wnioskach:
Umowa:
Numer umowy : 221/2023/ZDW
Data zawarcia umowy : 10.08.2023 r.

PRZEDMIOT UMOWY: Przebudowa / rozbudowa DW 949 w m. Polanka Wielka wraz z przebudową / budową mostu – opracowanie dokumentacji projektowej, pełnienie nadzoru autorskiego

ZAMAWIAJĄCY : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA : PROinżynieria Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 4/3, 49-300 Brzeg

Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.