Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
29.05.2018
Typ zamówienia:
poniżej 30000 euro
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Tarnowie
ul. Ostrogskich 5a
33-100 Tarnów
tel. (014) 621-17-54, fax 621-17-24
Przedmiot zamówienia:
„Roboty porządkowe przy obiektach inżynierskich – z podziałem na 2 zadania”.
Numer postępowania / zamówienia:
RDWT-271-2-17/18
Wadium:
nie dotyczy
Pełna treść ogłoszenia / Zaproszenie do składania ofert:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu / ofert

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ):
5,06.2018, godz. 9:30
Zestawienie złożonych w postępowaniu wniosków / ofert:
Rozstrzygnięcie postępowania:
Umowa:
Numer umowy: 23/2018/RDWT
Data zawarcia umowy: 11.06.2018 r.
Strony umowy:
ZAMAWIAJĄCY:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Rejon Dróg Wojewódzkich w Tarnowie
ul. Ostrogskich 5a, 33-100 Kraków
WYKONAWCA: Leszek Ryncarz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: USŁUGI WODNO MELIORACYJNE Leszek Ryncarz (adres: Borzęcin, nr 906a, 32-825, poczta Borzęcin)
Przedmiot umowy:
„Roboty porządkowe przy obiektach inżynierskich – z podziałem na 2 zadania" dla Zadania 1 obejmującego wykonanie robót porządkowych na obiektach inżynierskich przy drogach wojewódzkich (DW) nr: 768, 964, 975,980."
Numer umowy: 24/2018/RDWT
Data zawarcia umowy: 11.06.2018 r.
Strony umowy:
ZAMAWIAJĄCY:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Rejon Dróg Wojewódzkich w Tarnowie
ul. Ostrogskich 5a, 33-100 Kraków
WYKONAWCA: Mirosław Oleś prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: "SPYKOPOL" MIROSŁAW OLEŚ (adres: Zborowice 197, 33-190 Ciężkowice)
Przedmiot umowy:
„Roboty porządkowe przy obiektach inżynierskich – z podziałem na 2 zadania"dla Zadania 2 obejmującego wykonanie robót porządkowych na obiektach inżynierskich przy drogach wojewódzkich (DW) nr: 977, 979, 981, 993.".
Oryginały ww. umów znajdują się w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków – Wydział Zamówień Publicznych.
Pełna treść umowy do wglądu w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków – Wydział Zamówień Publicznych
oraz w ZDW – RDW w Tarnowie.