Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
10.12.2020
Typ zamówienia:
poniżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
dostawy
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Dostawa samochodów osobowych –z podziałem na części
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-81/20
Wadium:
Nie dotyczy
Pełna treść ogłoszenia / Zaproszenie do składania ofert:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu / ofert

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ):
18.12.2020 r. o godz. 10:30.Do wyboru przez Wykonawcę:
1) tryb podstawowy komunikacji określony w SIWZ (oparty na zasadzie pisemności postępowania, w tym formie pisemnej składanych ofert)
2) alternatywnie – fakultatywny tryb komunikacji (za pomocą środków komunikacji elektronicznej):
- składanie ofert – systemy miniPortal i ePUAP
- pozostała korespondencja – poczta e-mail: j.safinowska@zdw.krakow.pl
Zestawienie złożonych w postępowaniu wniosków / ofert:
Umowa:
Część 1
Data zawarcia umowy: 29.12.2020 r.
Numer umowy: 289/2020/ZDW
Strony umowy:
Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
Wykonawca: INTER AUTO Sp. z o.o. Sp. k ul. Jasnogórska 62, 31-558 Kraków

Przedmiot umowy: Dostawa samochodów osobowych – z podziałem na części: Część 1
Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych


Część 2
Data zawarcia umowy: 29.12.2020 r.
Numer umowy: 290/2020/ZDW
Strony umowy:
Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
Wykonawca: AUTO BĄCZEK Sp. z o.o. Sp. k. ul. Gumniska 36a, 33-100 Tarnów
Przedmiot umowy: Dostawa samochodów osobowych – z podziałem na części: Część 2
Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych