Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
08.07.2021
Typ zamówienia:
poniżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
tryb podstawowy – wariant 1
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Przebudowa DW 768 w m. Koszyce polegająca na budowie chodnika – opracowanie dokumentacji projektowej, pełnienie nadzoru autorskiego.
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-26/21
Wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Ogłoszenie / Zaproszenie:
Odpowiedzi, wyjaśnienia, komunikaty, zmiany treści SWZ / OPW:
Termin składania ofert / wniosków

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SWZ / OPW):
16.07.2021 r. godzina 11:00

środki komunikacji elektronicznej:
1) system miniPortal:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/59e1b1e7-cb76-4e1f-9aea-5fdd4327ca91
(składanie ofert i dokumentów załączanych do ofert)
2) poczta e-mail:
postepowanie26.21@zdw.krakow.pl
(pozostała korespondencja)
Informacje o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia oraz złożonych w postępowaniu i otwartych ofertach / wnioskach:
Umowa:
Data zawarcia umowy: 02.08.2021 r.
Numer umowy: 186/2021/ZDW
Strony umowy:
Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
Wykonawca: MBD Projekt Sp. z o.o. ul. Żabiniec 101/2, 31-215 Kraków
Przedmiot umowy: Przebudowa DW 768 w m. Koszyce polegająca na budowie chodnika – opracowanie dokumentacji projektowej, pełnienie nadzoru autorskiego
Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych