Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
27.04.2022
Typ zamówienia:
poniżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
tryb podstawowy – wariant 1
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych – modernizacja DW 966 Trzciana – Lipnica Murowana
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-50/22
Wadium:
Składając ofertę Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100)
Ogłoszenie / Zaproszenie:
Odpowiedzi, wyjaśnienia, komunikaty, zmiany treści SWZ / OPW:
Termin składania ofert / wniosków

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SWZ / OPW):
12.05.2022 r. godz. 10:00

środki komunikacji elektronicznej:
1) system miniPortal:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/424fc824-a1c4-4c66-b0fb-79e87abc8df2
(składanie ofert i dokumentów załączanych do ofert)
2) poczta e-mail:
postepowanie50.22@zdw.krakow.pl
(pozostała korespondencja)
Informacje o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia oraz złożonych w postępowaniu i otwartych ofertach / wnioskach:
Umowa:
Data zawarcia umowy: 05.07.2022 r.
Numer umowy: 217/2022/ZDW
Strony umowy:
Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
Wykonawca: STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. Wysoka ul. Lipowa 5A, 52-200 Wrocław


Przedmiot umowy: . Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych – modernizacja DW 966 Trzciana – Lipnica Murowana
Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych