Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
17.05.2022
Typ zamówienia:
poniżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
tryb podstawowy – wariant 1
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Budowa obwodnic Podłęża i Niepołomic w nowym przebiegu DW 964 (stanowiących połączenie Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej z siecią dróg międzynarodowych) – etap 2: budowa obwodnicy Niepołomic – odcinek 2 – opracowanie dokumentacji projektowej, pełnienie nadzoru autorskiego
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-33/22
Wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
Ogłoszenie / Zaproszenie:
Termin składania ofert / wniosków

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SWZ / OPW):
27.05.2022 r. godz. 10:00

środki komunikacji elektronicznej:
1) system miniPortal:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/c784f91b-3bc1-417e-9edc-988c723be382
(składanie ofert i dokumentów załączanych do ofert)
2) poczta e-mail:
postepowanie33.22@zdw.krakow.pl
(pozostała korespondencja)
Informacje o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia oraz złożonych w postępowaniu i otwartych ofertach / wnioskach:
Rozstrzygnięcie postępowania: