Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
08.09.2022
Typ zamówienia:
poniżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
tryb podstawowy – wariant 1
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych – zabezpieczenie skarpy korpusu drogowego DW 971 w m. Żegiestów – zaprojektuj i wybuduj
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-96/22
Wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
Termin składania ofert / wniosków

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SWZ / OPW):
26.09.2022 r. godzina 10:00

środki komunikacji elektronicznej:
1) system miniPortal:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/2377dc65-9ad9-4af4-a096-f9409c10f299
(składanie ofert i dokumentów załączanych do ofert)
2) poczta e-mail:
postepowanie96.22@zdw.krakow.pl
(pozostała korespondencja)
Informacje o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia oraz złożonych w postępowaniu i otwartych ofertach / wnioskach:
Umowa:
Numer umowy: 309/2022/ZDW
Data zawarcia umowy: 10.10.2022 r.

PRZEDMIOT UMOWY: Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych – zabezpieczenie skarpy korpusu drogowego DW 971 w m. Żegiestów – zaprojektuj i wybuduj

ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA: Budownictwo Mosty Drogi BMD Sp. z o.o. ul. Lwowska 135/6, 33-300 Nowy Sącz

Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych