Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
17.04.2018
Typ zamówienia:
powyżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Rozbudowa DW 973 Żabno – Kozłów: Zadanie 1 – zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-43/18
Wadium:
100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100).
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu / ofert

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ):
02.07.2018 r. godz. 10:30
Zestawienie złożonych w postępowaniu wniosków / ofert:
Umowa:
Data zawarcia umowy: 28.09.2018r.
Numer umowy: 149/2018/ZDW
Strony umowy:
Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
Wykonawca: Konsorcjum firm: Lider: Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. ul. Drogowców 1, 39-200 Dębica ,Partner: POLDIM Sp. z o.o. ul. Drogowców 1, 39-200 Dębica
Przedmiot umowy: . „Rozbudowa DW 973 Żabno – Kozłów: Zadanie 1 – zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych”

Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych