Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
04.03.2019
Typ zamówienia:
powyżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze Strefą Aktywności Gospodarczej w Tarnowie – opracowanie projektów budowlanych wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiających realizację inwestycji (w podziale na zadania).
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-12/19
Wadium:
Składając ofertę Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe na czas równy okresowi związania ofertą w wysokości: 35 000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100).
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu / ofert

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ):
20.05.2019 r., godz. 11:30https://miniportal.uzp.gov.pl/PodgladPostepowania.aspx?Id=f7c9de8d-6243-4e53-9352-46d8706899ff

przetarg12.19@zdw.krakow.pl
Rozstrzygnięcie postępowania: