Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
20.05.2022
Typ zamówienia:
powyżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Budowa obwodnic Podłęża i Niepołomic w nowym przebiegu DW 964 (stanowiących połączenie Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej z siecią dróg międzynarodowych) – etap 2: budowa obwodnicy Niepołomic
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-19/22
Wadium:
Składając ofertę Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100).
Termin składania ofert / wniosków

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SWZ / OPW):
29.07.2022 r. godz. 10:00

środki komunikacji elektronicznej:
1) system miniPortal:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/49fcee08-9970-4330-a712-ef3a18c8e83b
(składanie ofert i dokumentów załączanych do ofert)
2) poczta e-mail:
postepowanie19.22@zdw.krakow.pl
(pozostała korespondencja)
Informacje o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia oraz złożonych w postępowaniu i otwartych ofertach / wnioskach:
Umowa:
DANE UMOWY:
umowa nr 332/2022/ZDW
data zawarcia: 26.10.2022 r.
strony umowy:
ZAMAWIAJĄCY:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA:
Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. ul. Drogowców 1, 39-200 Dębica
przedmiot umowy:
Budowa obwodnic Podłęża i Niepołomic w nowym przebiegu DW 964 (stanowiących połączenie Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej z siecią dróg międzynarodowych) – etap 2: budowa obwodnicy Niepołomic
Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych